Zásady ochrany osobných údajov

Posledná úprava: júl 2022

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú prehľadný prehľad o tom, čo sa bude diať s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Pojem „osobné údaje“ zahŕňa všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sme priložili pod túto kópiu.

Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke (t. j. „správca“)?

Údaje na tejto webovej lokalite spracúva prevádzkovateľ webovej lokality, ktorého kontaktné údaje sú k dispozícii v časti „Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „správca“)“ v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme na základe toho, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára.

Ostatné údaje zaznamenávajú naše IT systémy automaticky alebo po vašom súhlase s ich zaznamenávaním počas návštevy webovej stránky. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky pri vstupe na túto webovú lokalitu.

Na aké účely používame vaše údaje?

Časť informácií sa generuje s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vašich používateľských vzorcov.

Aké máte práva, pokiaľ ide o vaše informácie?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste museli platiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo bude mať vplyv na všetky budúce spracovania údajov. Okrem toho máte právo požadovať, aby sa spracovanie vašich údajov za určitých okolností obmedzilo. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak máte otázky týkajúce sa tejto alebo iných otázok súvisiacich s ochranou údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje poskytované tretími stranami

Pri návšteve tejto webovej lokality môže dôjsť k štatistickej analýze vašich vzorcov prehliadania. Takéto analýzy sa vykonávajú predovšetkým pomocou tzv. analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov nižšie.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

IONOS

Hostiteľom našej webovej stránky je spoločnosť IONOS SE. Poskytovateľom je spoločnosť IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Nemecko (ďalej len: IONOS). Vždy, keď navštívite našu webovú lokalitu, spoločnosť IONOS zaznamenáva rôzne súbory protokolov spolu s vašimi IP adresami. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti IONOS: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naša spoločnosť má legitímny záujem na tom, aby bola webová stránka čo najspoľahlivejšia. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

Cloudflare

Používame službu „Cloudflare“, ktorú poskytuje spoločnosť Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (ďalej len „Cloudflare“).

Cloudflare ponúka sieť na doručovanie obsahu s DNS, ktorá je dostupná na celom svete. Prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou sa preto technicky uskutočňuje prostredníctvom siete Cloudflare. To umožňuje spoločnosti Cloudflare analyzovať dátové transakcie medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou a fungovať ako filter medzi našimi servermi a potenciálne škodlivou dátovou prevádzkou z internetu. V tejto súvislosti môže spoločnosť Cloudflare používať aj súbory cookie alebo iné technológie nasadené na rozpoznávanie používateľov internetu, ktoré sa však budú používať len na tu opísané účely.

Používanie služby Cloudflare je založené na našom oprávnenom záujme poskytovať naše webové stránky čo najbezchybnejšie a najbezpečnejšie (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Viac informácií o bezpečnostných opatreniach a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare nájdete na tomto odkaze: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

Google Cloud CDN

Používame sieť na doručovanie obsahu Google Cloud CDN. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Spoločnosť Google ponúka globálne distribuovanú sieť na doručovanie obsahu. Technicky sa prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou uskutočňuje prostredníctvom siete Google. To nám umožňuje zvýšiť globálnu dostupnosť a výkonnosť našich webových stránok.

Používanie služby Google Cloud CDN vychádza z nášho oprávneného záujmu na čo najbezchybnejšom a najbezpečnejšom poskytovaní našich webových stránok (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Viac informácií o službe Google Cloud CDN nájdete tu: https: //cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri každom použití tejto webovej lokality sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje zahŕňajú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na aké účely ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa informácie zhromažďujú.

Týmto vás upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom internetu (t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne ochrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „správca“)

Správcom spracúvania údajov na tejto webovej lokalite je:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefón: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Trvanie skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel, na ktorý boli zhromaždené. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade sa vymazanie uskutoční po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 ODS. 1 DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín je spracúvanie údajov založené aj na čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak ste udelili súhlas s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov zariadení), spracúvanie údajov sa okrem toho zakladá na § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho, ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Okrem toho sa spracúvanie údajov môže vykonávať na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch týchto zásad ochrany osobných údajov.

Informácie o prenose údajov do USA a iných krajín mimo EÚ

Okrem iného používame nástroje spoločností so sídlom v Spojených štátoch amerických alebo iných z hľadiska ochrany údajov nezabezpečených krajinách mimo EÚ. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť potenciálne prenesené do týchto krajín mimo EÚ a môžu tam byť spracované. Musíme zdôrazniť, že v týchto krajinách nemožno zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké podniky majú mandát na poskytovanie osobných údajov bezpečnostným agentúram a vy ako dotknutá osoba nemáte žiadne možnosti obrany na súde. Preto nemožno vylúčiť, že americké agentúry (napr. tajná služba) môžu spracúvať, analyzovať a trvalo archivovať vaše osobné údaje na účely sledovania. Tieto činnosti spracovania nemáme pod kontrolou.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu. Takisto môžete kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ZÁKLADE ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E) ALEBO F) NARIADENIA GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TO SA VZŤAHUJE AJ NA AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. NA URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK PRIHLÁSITE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEBUDEME MÔCŤ PREDLOŽIŤ PRESVEDČIVÉ DÔVODY HODNÉ OCHRANY NA SPRACÚVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK ÚČELOM SPRACÚVANIA JE UPLATNENIE, VÝKON ALEBO OBHAJOBA PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE V ROZSAHU, V AKOM JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom majú obvyklé bydlisko, pracovisko alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Právo podať sťažnosť platí bez ohľadu na iné správne alebo súdne konania, ktoré sú k dispozícii ako právne prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali všetky údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste požadovali priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

Informácie o údajoch, ich oprava a vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj o účele spracovania vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tejto témy alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Právo požadovať obmedzenia spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v týchto prípadoch:

 • V prípade, že budete spochybňovať správnosť nami archivovaných údajov, budeme zvyčajne potrebovať určitý čas na overenie tohto tvrdenia. Počas prebiehajúceho vyšetrovania máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov vykonávalo/vykonáva nezákonným spôsobom, máte možnosť požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov namiesto toho, aby ste požadovali vymazanie týchto údajov.
 • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme a vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
 • Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, vaše práva a naše práva sa budú musieť vzájomne zvážiť. Pokiaľ sa neurčí, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje – s výnimkou ich archivácie – sa môžu spracúvať len na základe vášho súhlasu alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu, ktoré uvádza Európska únia alebo členský štát EÚ.

Šifrovanie SSL a/alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky zasielate, táto webová stránka používa šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa toho, či sa adresný riadok prehliadača zmení z „http://“ na „https://“, a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej lokalite

Ak ste povinný poskytnúť nám svoje platobné údaje (napr. číslo účtu, ak nám udelíte oprávnenie na odpísanie z vášho bankového účtu) po tom, ako ste s nami uzavreli zmluvu založenú na poplatkoch, tieto údaje sú potrebné na spracovanie platieb.

Platobné transakcie s použitím bežných spôsobov platby (Visa/MasterCard, debet na bankový účet) sa spracúvajú výlučne prostredníctvom šifrovaných spojení SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa toho, či sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“, a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je komunikácia s nami šifrovaná, tretie strany nebudú môcť čítať platobné informácie, ktoré nám poskytnete.

Odmietnutie nevyžiadaných e-mailov

Týmto vyjadrujeme nesúhlas s použitím kontaktných údajov zverejnených v spojení s povinnými údajmi, ktoré majú byť uvedené v oznámení o našich stránkach, na zasielanie propagačných a informačných materiálov, o ktoré sme výslovne nepožiadali. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok si vyhradzujú výslovné právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom SPAM správ.

4. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše webové lokality a stránky používajú tzv. „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Sú uložené buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo sú trvalo archivované vo vašom zariadení (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú, keď ukončíte svoju návštevu. Trvalé súbory cookie zostávajú archivované vo vašom zariadení, kým ich aktívne neodstránite alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že po vstupe na našu stránku sa do vášho zariadenia uložia súbory cookie tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tieto súbory cookie umožňujú vám alebo nám využívať určité služby, ktoré ponúka tretia strana (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože bez nich by niektoré funkcie webovej stránky nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Účelom iných súborov cookie môže byť analýza vzorcov používateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie elektronických komunikačných transakcií alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo tie, ktoré sú potrebné na optimalizáciu (požadované súbory cookie) webovej stránky (napr. súbory cookie, ktoré poskytujú merateľný prehľad o návštevnosti webu), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní požadovaných súborov cookie, aby zabezpečil technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný váš súhlas s ukladaním súborov cookie a podobných rozpoznávacích technológií, spracúvanie sa uskutočňuje výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení súborov cookie a povoliť prijímanie súborov cookie len v určitých prípadoch. Prijímanie súborov cookie môžete v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť alebo aktivovať funkciu vymazania na automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa používajú súbory cookie tretích strán alebo súbory cookie na analytické účely, budeme vás o tom informovať osobitne v súlade s týmito zásadami ochrany údajov a prípadne vás požiadame o súhlas.

Súhlas s oznámením o súboroch cookie a dodržiavaní predpisov

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu Cookie Notice & Compliance for GDPR na získanie vášho súhlasu na archiváciu určitých súborov cookie vo vašom zariadení alebo na používanie určitých technológií a na dokumentáciu v súlade s ochranou údajov.

Oznámenie o súboroch cookie a dodržiavaní GDPR je nainštalované lokálne na našich serveroch, takže nedochádza k prepojeniu so servermi tretích strán. Oznámenie o súboroch cookie a súlad s GDPR ukladá súbor cookie do vášho prehliadača, aby bolo možné priradiť udelený súhlas a jeho odvolanie. Súbor cookie zostane aktívny 1 mesiac. Vaše údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie so súhlasom alebo kým účel archivácie údajov neprestane platiť. Toto nemá vplyv na povinné zákonné lehoty uchovávania.

Oznámenie o súboroch cookie a súlad s GDPR sa používa na získanie súhlasu s používaním súborov cookie, ktorý vyžaduje zákon. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súbory denníka servera

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Informácie zahŕňajú:

 • Typ a verzia použitého prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • URL odkazovateľa
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • Čas dopytu na serveri
 • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaznamenať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie uvedené v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje v ňom uvedené, budú u nás uložené, aby sme mohli spracovať vašu otázku a v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo ak je to potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných žiadostí (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo ak účel, na ktorý sa informácie archivujú, už neexistuje (napr. po tom, čo sme ukončili našu odpoveď na vašu požiadavku). Tým nie sú dotknuté žiadne záväzné právne ustanovenia, najmä lehoty uchovávania.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša žiadosť vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, žiadosť) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak váš dotaz súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa údaje spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívnom vybavovaní nám zaslaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ak bol získaný; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým nezanikne účel uloženia údajov (napr. po ukončení vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Typeform

Na túto webovú lokalitu sme integrovali Typeform. Poskytovateľom je spoločnosť TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Španielsko (ďalej len „Typeform“).

Typeform nám umožňuje vytvárať online formuláre a integrovať ich do našich webových stránok. Údaje, ktoré zadáte do našich formulárov Typeform, sa ukladajú na serveroch spoločnosti Typeform, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte súhlas s ich uložením alebo kým sa účel uloženia údajov nezruší (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – tým nie sú dotknuté.

Používanie formulára Typeform je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na fungovaní online formulárov. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

Formuláre Google

Do tejto webovej stránky sme integrovali formuláre Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“).

Formuláre Google nám umožňujú vytvárať online formuláre na zaznamenávanie správ, dopytov a iných záznamov, ktoré zadávajú návštevníci našej webovej stránky. Všetky zadané údaje sa spracujú na serveroch spoločnosti Google. Formuláre Google ukladajú vo vašom prehliadači súbor cookie, ktorý obsahuje jedinečné ID (súbor cookie NID). Tento súbor cookie ukladá širokú škálu informácií vrátane napríklad vašich jazykových nastavení.

Formuláre Google používame na základe nášho oprávneného záujmu čo najefektívnejšie určiť vaše potreby (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do formulára, zostanú v našom vlastníctve, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou vašich údajov alebo kým nezanikne účel archivácie údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Tým nie sú dotknuté záväzné zákonné ustanovenia – najmä tie, ktoré upravujú lehoty uchovávania.

Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

Registrácia na tejto webovej stránke

Na tejto webovej stránke máte možnosť zaregistrovať sa, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie webovej stránky. Vami zadané údaje použijeme len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, do ktorej ste sa zaregistrovali. Požadované informácie, ktoré požadujeme pri registrácii, musia byť zadané v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

Na informovanie o dôležitých zmenách v rozsahu nášho portfólia alebo v prípade technických úprav použijeme e-mailovú adresu zadanú počas registrácie.

Údaje zadané počas procesu registrácie spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Údaje zaznamenané počas registrácie uchovávame, kým ste zaregistrovaný na tejto webovej stránke. Následne sa tieto údaje vymažú. Tým nie sú dotknuté povinné zákonné povinnosti uchovávania.

Registrácia v službe Google

Namiesto priamej registrácie na tejto webovej lokalite sa môžete zaregistrovať v službe Google. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak sa chcete zaregistrovať v službe Google, musíte zadať iba svoje meno a heslo Google. Spoločnosť Google vás identifikuje a potvrdí vašu totožnosť na našej webovej stránke.

Keď sa prihlásite do služby Google, môžeme použiť určité informácie z vášho účtu na doplnenie vášho profilu u nás. O tom, či chcete, aby sa tieto informácie používali, a ak áno, o aké informácie ide, rozhodujete vy v rámci svojich bezpečnostných nastavení Google, ktoré nájdete tu: https://myaccount.google.com/security a https://mya ccount.google.com/permissions.

Spracovanie údajov spojené s registráciou Google je založené na našom oprávnenom záujme čo najviac zjednodušiť proces registrácie pre našich používateľov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Keďže používanie registračnej funkcie je dobrovoľné a používatelia sa môžu sami rozhodnúť o príslušných možnostiach prístupu, nie sú zjavné žiadne konfliktné prevládajúce práva dotknutých osôb.

Registrácia pomocou služby Facebook Connect

Namiesto priamej registrácie na tejto webovej stránke máte možnosť zaregistrovať sa aj prostredníctvom služby Facebook Connect. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa vyhlásenia spoločnosti Facebook sa zhromaždené údaje budú prenášať do USA a ďalších krajín tretích strán.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom služby Facebook Connect a kliknete na tlačidlo „Prihlásenie cez Facebook“/“Pripojiť cez Facebook“, budete automaticky pripojení k platforme Facebook. Tam sa môžete prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla. Výsledkom je, že váš profil na Facebooku bude prepojený s touto webovou stránkou alebo našimi službami. Toto prepojenie nám umožňuje prístup k údajom, ktoré ste archivovali v službe Facebook. Tieto údaje zahŕňajú najmä tieto údaje:

 • Názov na Facebooku
 • Profilová a titulná fotografia na Facebooku
 • Titulná fotografia na Facebooku
 • E-mailová adresa archivovaná na Facebooku
 • Facebook-ID
 • Zoznamy priateľov na Facebooku
 • Facebook Likes („Páči sa mi to“ informácie)
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
 • Krajina
 • Jazyk

Tieto informácie sa použijú na nastavenie, poskytovanie a prispôsobenie vášho účtu.

Registrácia prostredníctvom služby Facebook Connect a súvisiace transakcie spracovania údajov sa vykonávajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo bude mať vplyv na všetky budúce transakcie.

Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke pomocou tu opísaného nástroja a odovzdávajú spoločnosti Facebook, sme my a spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne zodpovední za toto spracovanie údajov (článok 26 DSGVO). Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich zasielanie spoločnosti Facebook. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook, ktoré sa uskutoční po ďalšom prenose, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v dohode o spoločnom spracovaní. Znenie dohody nájdete na stránke: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane osobných údajov pri používaní nástroja Facebook a za implementáciu nástroja na našej webovej lokalite, ktorá zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za bezpečnosť údajov produktov Facebooku zodpovedá spoločnosť Facebook. Práva dotknutých osôb (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook. Ak si u nás uplatníte práva dotknutej osoby, sme povinní ich postúpiť spoločnosti Facebook.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach používania služby Facebook a v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Na prístup k týmto informáciám použite tieto odkazy: https: //www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Funkcia komentárov na tejto webovej stránke

Keď použijete funkciu komentára na tejto webovej stránke, okrem vašich komentárov sa archivujú aj informácie o čase vytvorenia komentára, vaša e-mailová adresa a, ak nepíšete anonymne, aj vami zvolené používateľské meno.

Odber komentárov

Ako používateľ tejto webovej stránky máte po registrácii možnosť prihlásiť sa na odber komentárov. Dostanete potvrdzujúci e-mail, ktorého účelom je overiť, či ste skutočným držiteľom zadanej e-mailovej adresy. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou príslušného odkazu v informačných e-mailoch. Údaje zadané v súvislosti s odberom komentárov sa v tomto prípade vymažú. Ak ste nám však tieto údaje oznámili na iné účely a z iného miesta (napr. pri prihlásení sa na odber noviniek), údaje zostanú v našom vlastníctve.

Doba uchovávania pripomienok

Komentáre a všetky súvisiace informácie budú u nás uložené a zostanú na tejto webovej stránke, kým nebude obsah, ktorého sa komentár týkal, úplne vymazaný, alebo ak komentáre museli byť vymazané zo zákonných dôvodov (napr. urážlivé komentáre).

Právny základ

Komentáre sa ukladajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Máte právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili. Stačí, ak nám zašlete neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

ProvenExpert

Na túto webovú stránku sme zaradili hodnotiace pečate od spoločnosti ProvenExpert. Poskytovateľom je spoločnosť Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlín, https://www.provenexpert.com.

Pečať ProvenExpert nám umožňuje zobrazovať na našich webových stránkach recenzie zákazníkov, ktoré boli odoslané spoločnosti ProvenExpert o našej spoločnosti. Keď navštívite našu webovú lokalitu, vytvorí sa spojenie so spoločnosťou ProvenExpert, aby spoločnosť ProvenExpert mohla určiť, že ste navštívili našu webovú lokalitu. Okrem toho ProvenExpert zaznamenáva vaše jazykové nastavenia, aby sa pečať zobrazovala vo zvolenom jazyku.

Používanie ProvenExpert je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najzrozumiteľnejšej prezentácii hodnotení zákazníkov. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

5. Sociálne médiá

Prvky sociálnych médií so Shariffom

Na tejto webovej lokalite a jej stránkach používame prvky sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Tieto prvky sociálnych médií spravidla spoznáte podľa príslušných log sociálnych médií, ktoré sa na nich zobrazujú. Aby sme zaručili ochranu údajov na tejto webovej stránke, používame tieto prvky len v kombinácii s takzvaným riešením „Shariff“. Táto aplikácia zabraňuje tomu, aby prvky sociálnych médií, ktoré boli integrované do tejto webovej stránky, prenášali osobné údaje príslušnému poskytovateľovi hneď po vstupe na našu webovú stránku.

Priame spojenie so serverom poskytovateľa sa vytvorí až po aktivácii príslušného prvku sociálnych médií kliknutím na pridružené tlačidlo (čo znamená váš súhlas). Hneď ako aktivujete prvok sociálnych médií, príslušný poskytovateľ dostane informáciu, že ste navštívili túto webovú lokalitu s vašou IP adresou. Ak ste súčasne prihlásení do svojho príslušného účtu na sociálnych sieťach (napr. Facebook), príslušný poskytovateľ bude môcť priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu.

Aktivácia zásuvného modulu predstavuje vyhlásenie o súhlase v zmysle článku. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo bude mať vplyv na všetky budúce transakcie.

Táto služba sa používa na získanie súhlasu s používaním určitých technológií, ktoré vyžaduje zákon. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Facebook

Na túto webovú lokalitu sme integrovali prvky sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Podľa vyhlásenia spoločnosti Facebook sa zhromaždené údaje budú prenášať do USA a ďalších krajín tretích strán.

Prehľad prvkov sociálnych médií na Facebooku je k dispozícii na tomto odkaze: https: //developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak bol aktivovaný prvok sociálnych médií, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším zariadením a serverom Facebook. Výsledkom je, že spoločnosť Facebook dostane informácie potvrdzujúce vašu návštevu tejto webovej lokality s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo Páči sa mi to na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom na Facebooku. Následne bude môcť spoločnosť Facebook priradiť vašu návštevu tejto webovej lokality k vášmu používateľskému kontu. Musíme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webovej stránky nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 lit. a GDPR a § 25 TTDSG (nemecký telekomunikačný zákon). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke pomocou tu opísaného nástroja a odovzdávajú spoločnosti Facebook, sme my a spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne zodpovední za toto spracovanie údajov (článok 26 DSGVO). Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich zasielanie spoločnosti Facebook. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook, ktoré sa uskutoční po ďalšom prenose, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v dohode o spoločnom spracovaní. Znenie dohody nájdete na stránke: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane osobných údajov pri používaní nástroja Facebook a za implementáciu nástroja na našej webovej lokalite, ktorá zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za bezpečnosť údajov produktov Facebooku zodpovedá spoločnosť Facebook. Práva dotknutej osoby (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook. Ak si u nás uplatníte práva dotknutej osoby, sme povinní ich postúpiť spoločnosti Facebook.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Do tejto webovej stránky sme integrovali funkcie platformy sociálnych médií Twitter. Tieto funkcie zabezpečuje spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko.

Ak bol aktivovaný prvok sociálnych médií, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším zariadením a serverom Twitter. V dôsledku toho bude spoločnosť Twitter dostávať informácie o vašej návšteve tejto webovej lokality. Pri používaní služby Twitter a funkcie „Re-Tweet“ sú navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom Twitter a sprístupnené ostatným používateľom. Musíme zdôrazniť, že my, poskytovatelia webovej stránky a jej stránok, nevieme nič o obsahu prenášaných údajov a o tom, ako tieto informácie používa spoločnosť Twitter. Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov na adrese: https://twitter.com/en/privacy.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavenia ochrany údajov na Twitteri môžete obnoviť v nastaveniach konta na adrese https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Do tejto webovej stránky sme integrovali funkcie verejnej mediálnej platformy Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Ak je aktivovaný prvok sociálnych médií, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším zariadením a serverom Instagramu. V dôsledku toho bude spoločnosť Instagram dostávať informácie o vašej návšteve tejto webovej lokality.

Ak ste prihlásení do svojho konta na Instagrame, môžete kliknúť na tlačidlo Instagram a prepojiť obsah tejto webovej stránky s profilom na Instagrame. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť vašu návštevu tejto webovej lokality k vášmu používateľskému kontu. Musíme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webovej lokality a jej stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Instagram.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke pomocou tu opísaného nástroja a odosielajú na Facebook alebo Instagram, sme my a spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, spoločne zodpovední za toto spracovanie údajov (článok 26 DSGVO). Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich zasielanie spoločnosti Facebook alebo Instagram. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook alebo Instagram, ktoré sa uskutoční po ďalšom prenose, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v dohode o spoločnom spracovaní. Znenie dohody nájdete na stránke: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane osobných údajov pri používaní nástroja Facebook alebo Instagram a za implementáciu nástroja na našej webovej stránke, ktorá je bezpečná z hľadiska ochrany osobných údajov. Za bezpečnosť údajov produktov Facebooku alebo Instagramu zodpovedá spoločnosť Facebook. Práva dotknutej osoby (napr. žiadosti o informácie) týkajúce sa údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook alebo Instagram môžete uplatniť priamo u spoločnosti Facebook. Ak si u nás uplatníte práva dotknutej osoby, sme povinní ich postúpiť spoločnosti Facebook.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Viac informácií o tejto téme nájdete vo vyhlásení spoločnosti Instagram o ochrane osobných údajov na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Táto webová lokalita používa tlačidlá a ďalšie prvky poskytované spoločnosťou Tumblr. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Ak bol aktivovaný prvok sociálnych médií, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším zariadením a serverom Tumblr. Spoločnosť Tumblr tak bude dostávať informácie o vašej návšteve tejto webovej lokality.

Tlačidlá Tumblr umožňujú zdieľať správu alebo stránku na Tumblr alebo sledovať poskytovateľa na Tumblr. Ak pristupujete na niektorú z našich webových lokalít prostredníctvom tlačidla Tumblr, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Tumblr. Nemáme žiadnu kontrolu nad objemom údajov, ktoré spoločnosť Tumblr zhromažďuje a prenáša pomocou tohto doplnku. Na základe aktuálneho stavu informácií, ktoré máme, sa prenesie IP adresa používateľa a adresa URL príslušnej webovej lokality.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení spoločnosti Tumblr o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Táto webová lokalita využíva prvky siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každom prístupe na stránku tejto webovej lokality, ktorá obsahuje prvky spoločnosti LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že ste navštívili túto webovú lokalitu pomocou vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn „Odporučiť“ a ste v tom čase prihlásení do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn bude môcť priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Musíme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou LinkedIn.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení spoločnosti LinkedIn o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Táto webová lokalita využíva prvky siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom prístupe na jednu z našich stránok, ktorá obsahuje prvky služby XING, sa vytvorí spojenie so servermi služby XING. Pokiaľ je nám známe, nedochádza pri tom k archivácii žiadnych osobných údajov. Služba najmä neukladá žiadne IP adresy ani neanalyzuje vzory používateľov.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle zdieľania XING nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Xing na adrese: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tejto webovej lokalite používame prvky sociálnej siete Pinterest. Sieť prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Ak pristupujete na lokalitu alebo stránku, ktorá obsahuje takýto prvok, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Pinterest. Počas tohto procesu prvok sociálnych médií prenáša údaje protokolov na servery Pinterestu v Spojených štátoch. Údaje zo záznamov môžu prípadne obsahovať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Pinterest. Tieto informácie zahŕňajú aj typ a nastavenia vášho prehliadača, údaje a čas dopytu, spôsob používania Pinterestu a súborov cookie.

V prípade získania vášho súhlasu sa vyššie uvedená služba používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nebol získaný, k používaniu služby dôjde na základe nášho oprávneného záujmu o čo najkomplexnejšie zviditeľnenie našich informácií na sociálnych sieťach.

Viac informácií o účele, rozsahu a ďalšom spracúvaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o vašich pridružených právach a možnostiach ochrany vašich súkromných informácií nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Pinterest na adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Správca značiek Google

Používame správcu značiek Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať sledovacie alebo štatistické nástroje a ďalšie technológie na našich webových stránkach. Samotný Google Tag Manager nevytvára žiadne používateľské profily, neukladá súbory cookie a nevykonáva žiadne nezávislé analýzy. Spravuje a spúšťa iba nástroje integrované prostredníctvom neho. Správca značiek Google však zhromažďuje vašu IP adresu, ktorá môže byť tiež prenesená do materskej spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Správca značiek Google sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na rýchlej a jednoduchej integrácii a správe rôznych nástrojov na svojej webovej stránke. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať vzorce správania návštevníkov webovej stránky. Na tento účel získava prevádzkovateľ webovej lokality rôzne údaje o používateľoch, ako sú navštívené stránky, čas strávený na stránke, použitý operačný systém a pôvod používateľa. Tieto údaje sú zhrnuté do identifikátora používateľa a priradené k príslušnému koncovému zariadeniu návštevníka webovej lokality.

Okrem toho nám služba Google Analytics umožňuje okrem iného zaznamenávať vaše pohyby myšou, posúvanie a kliknutia. Služba Google Analytics využíva rôzne prístupy modelovania na rozšírenie zhromaždených súborov údajov a pri analýze údajov používa technológie strojového učenia.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy vzorcov správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie o používaní webových stránok zaznamenané spoločnosťou Google sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa ukladajú.

Používanie týchto služieb sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o Európskom hospodárskom priestore, pred jej odoslaním do Spojených štátov. Úplná IP adresa sa prenesie na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch a tam sa skráti len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania tejto webovej lokality s cieľom vytvárať správy o aktivitách na webovej lokalite a poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej lokality ďalšie služby súvisiace s používaním webovej lokality a internetu. IP adresa odoslaná v spojení so službou Google Analytics z vášho prehliadača sa nezlučuje s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Zásuvný modul prehliadača

Zaznamenávaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografické parametre poskytované službou Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby mohla návštevníkom webovej stránky zobrazovať kompatibilné reklamy v rámci reklamnej siete Google. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webových stránok. Zdrojom týchto informácií sú záujmové reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevníkoch získané od tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať vykonaním príslušných zmien v nastaveniach pre reklamu vo svojom účte Google alebo môžete všeobecne zakázať zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je vysvetlené v časti „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

Spracovanie zmluvných údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne ustanovenia nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Webová analýza IONOS

Táto webová lokalita využíva analytické služby IONOS WebAnalytics. Poskytovateľom týchto služieb je spoločnosť 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Nemecko. V súvislosti s vykonávaním analýz spoločnosťou IONOS je možné napr. analyzovať počet návštevníkov a vzorce ich správania počas návštev (napr. počet navštívených stránok, trvanie ich návštev na webovej lokalite, percento prerušených návštev), pôvod návštevníkov (t. j. z ktorej stránky návštevník prišiel na našu stránku), umiestnenie návštevníkov, ako aj technické údaje (použitý prehliadač a relácia operačného systému). Na tieto účely IONOS archivuje najmä tieto údaje:

 • Odkazovač (predtým navštívená webová lokalita)
 • Prístupná stránka na webovej lokalite alebo súbor
 • Typ a verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • Typ použitého zariadenia
 • Čas prístupu na webové stránky
 • Anonymizovaná IP adresa (používa sa len na určenie miesta prístupu)

Podľa spoločnosti IONOS sú zaznamenané údaje úplne anonymizované, takže ich nemožno spätne vysledovať k jednotlivcom. IONOS WebAnalytics nearchivuje súbory cookie.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na štatistickej analýze vzorcov používateľov s cieľom optimalizovať webovú prezentáciu prevádzkovateľa, ako aj jeho propagačné aktivity. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie týkajúce sa zaznamenávania a spracovania údajov spoločnosťou IONOS WebAnalytics nájdete na nasledujúcom odkaze vyhlásenia o zásadách ochrany údajov:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

Sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou sledovania konverzií Google dokážeme rozpoznať, či používateľ dokončil určité akcie. Môžeme napríklad analyzovať, ako často sa na našich webových stránkach kliká na jednotlivé tlačidlá a ktoré produkty sa hodnotia alebo kupujú obzvlášť často. Účelom týchto informácií je zostaviť štatistiky konverzie. Zisťujeme, koľko používateľov kliklo na naše reklamy a aké akcie vykonali. Nezískávame žiadne informácie, ktoré by nám umožnili osobnú identifikáciu používateľov. Spoločnosť Google ako taká používa na účely identifikácie súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Používanie týchto služieb sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Google na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Newsletter

Údaje z bulletinu

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej lokalite, požadujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newslettera. Ďalšie údaje sa nezbierajú alebo sa zbierajú len na dobrovoľnom základe. Na spracovanie informačného bulletinu využívame poskytovateľov služieb zasielania informačného bulletinu, ktorí sú opísaní nižšie.

CleverReach

Táto webová stránka používa na zasielanie informačných bulletinov službu CleverReach. Poskytovateľom je spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemecko (ďalej len „CleverReach“). CleverReach je služba, ktorú možno použiť na organizáciu a analýzu zasielania informačných bulletinov. Údaje, ktoré ste zadali na účely prihlásenia sa na odber nášho newslettera (napr. e-mailová adresa), sú uložené na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku alebo v Írsku.

Newsletter, ktorý rozosielame prostredníctvom služby CleverReach, nám umožňuje analyzovať používateľské vzory príjemcov nášho newslettera. V spojení s tým je okrem iného možné zistiť, koľko príjemcov skutočne otvorilo e-mail s newsletterom a ako často bolo kliknuté na ktorý odkaz v newsletteri. Pomocou nástroja s názvom Sledovanie konverzií môžeme tiež zistiť, či po kliknutí na odkaz skutočne došlo k akcii, ktorá bola preddefinovaná v newsletteri (napr. nákup produktu na tejto webovej stránke). Viac informácií o službách analýzy údajov, ktoré poskytujú bulletiny CleverReach, nájdete na adrese: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu noviniek. Tým nie je dotknutá zákonnosť akýchkoľvek transakcií spracovania údajov, ktoré sa uskutočnili pred vaším odvolaním.

Ak nechcete povoliť analýzu zo strany CleverReach, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. V každej správe informačného bulletinu uvádzame odkaz, ktorý vám to umožní.

Údaje uložené u nás na účely prihlásenia sa na odber informačného bulletinu budú u nás uložené, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu alebo od poskytovateľa služieb informačného bulletinu, a po odhlásení sa z odberu informačného bulletinu budú z distribučného zoznamu vymazané. Údaje uložené na iné účely u nás zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu noviniek môžeme vašu e-mailovú adresu uložiť na čiernu listinu, ak je to potrebné na zabránenie budúcemu zasielaniu noviniek. Údaje z čiernej listiny sa používajú len na tento účel a nezlučujú sa s inými údajmi. Slúži to vášmu záujmu a nášmu záujmu dodržiavať zákonné požiadavky pri zasielaní informačných bulletinov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Uloženie na čiernej listine je časovo neobmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

Podrobnejšie informácie nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšírenou integráciou ochrany údajov

Na našej webovej stránke sú vložené videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Službu YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa spoločnosti YouTube tento režim zaručuje, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality pred tým, ako si pozrú video. Napriek tomu to nemusí nevyhnutne znamenať, že zdieľanie údajov s partnermi YouTube je v dôsledku rozšíreného režimu ochrany údajov vylúčené. Napríklad bez ohľadu na to, či sledujete video, služba YouTube vždy vytvorí spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Hneď ako začnete prehrávať video YouTube na tejto webovej lokalite, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. V dôsledku toho bude server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste pri návšteve našej stránky prihlásení do svojho konta YouTube, umožňujete YouTube priamo priradiť vaše vzory prehliadania k vášmu osobnému profilu. Máte možnosť tomu zabrániť odhlásením sa z konta YouTube.

Okrem toho po spustení prehrávania videa bude môcť YouTube umiestniť do vášho zariadenia rôzne súbory cookie alebo porovnateľné technológie na rozpoznávanie (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom bude môcť YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej lokality. Tieto informácie sa okrem iného používajú na vytváranie štatistík videí s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť stránky a zabrániť pokusom o podvod.

Za určitých okolností sa po spustení prehrávania videa YouTube môžu spustiť ďalšie transakcie spracovania údajov, ktoré sú mimo našej kontroly.

Používanie služby YouTube vychádza z nášho záujmu prezentovať náš online obsah atraktívnym spôsobom. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ide o oprávnený záujem. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o tom, ako YouTube spracúva údaje používateľov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo bez sledovania (Do-Not-Track)

Táto webová lokalita používa zásuvné moduly videoportálu Vimeo. Poskytovateľom je spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Vždy, keď navštívite jednu z našich stránok s videami Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. V súvislosti s tým server Vimeo získava informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Spoločnosť Vimeo dostane aj vašu IP adresu. Vimeo sme však nastavili tak, že Vimeo nemôže sledovať vaše používateľské aktivity a neumiestňuje žiadne súbory cookie.

Používame Vimeo, aby sme pre vás zatraktívnili našu online prezentáciu. Ide o oprávnený záujem z našej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak bolo vyžiadané príslušné vyhlásenie o súhlase (napr. v súvislosti s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa zakladá na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie a podľa spoločnosti Vimeo na „oprávnených obchodných záujmoch“. Podrobnosti nájdete tu: https: //vimeo.com/privacy.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webové fonty Google (miestne vloženie)

Táto webová lokalita používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného používania písiem na tejto lokalite. Tieto písma Google sú nainštalované lokálne, takže v spojení s touto aplikáciou sa nevytvára spojenie so servermi spoločnosti Google.

Viac informácií o webových písmach Google nájdete na tomto odkaze: https: //developers.google.com/fonts/faq a v časti: https: //policies.google.com/privacy?hl=en nájdete vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov.

Font Awesome (miestne vloženie)

Táto webová lokalita používa na zabezpečenie jednotného používania písiem na tejto lokalite aplikáciu Font Awesome. Font Awesome je nainštalovaný lokálne, takže v súvislosti s touto aplikáciou sa nevytvára spojenie so servermi spoločnosti Fonticons, Inc.

Ďalšie informácie o aplikácii Font Awesome nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre aplikáciu Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby bolo možné používať funkcie Mapy Google, musí byť uložená vaša IP adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa archivujú. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nemá kontrolu nad prenosom údajov. V prípade aktivácie služby Mapy Google má spoločnosť Google možnosť používať webové písma Google na účely jednotného zobrazenia písma. Keď pristupujete k Mapám Google, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a písma správne zobrazovali.

Mapy Google používame na atraktívnu prezentáciu nášho online obsahu a na jednoduché nájdenie miest zverejnených na našej webovej lokalite. To predstavuje oprávnený záujem, ako je definovaný v čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://priva cy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Používame mapovú službu, ktorú poskytuje OpenStreetMap (OSM).

Mapové údaje z OpenStreetMap sme vložili na server OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo sa podľa zákona o ochrane údajov považuje za bezpečnú tretiu krajinu. To znamená, že Spojené kráľovstvo má úroveň ochrany údajov, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v Európskej únii. Pri používaní máp OpenStreetMap sa vytvorí spojenie so servermi nadácie OpenStreetMap-Foundation. V tomto procese môže byť okrem iného vaša IP adresa a ďalšie informácie o vašom správaní na tejto webovej lokalite postúpené OSMF. OpenStreetMap môže na tento účel ukladať súbory cookie do vášho prehliadača alebo používať podobné technológie rozpoznávania.

Mapu OpenStreetMap používame s cieľom zabezpečiť atraktívnu prezentáciu našich online ponúk a uľahčiť návštevníkom vyhľadávanie miest, ktoré uvádzame na našich webových stránkach. Týmto sa ustanovujú legitímne dôvody vymedzené v čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej lokalite používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je určiť, či údaje zadané na tejto webovej lokalite (napr. informácie zadané do kontaktného formulára) poskytuje ľudský používateľ alebo automatizovaný program. Na určenie tejto skutočnosti analyzuje reCAPTCHA správanie návštevníkov webových stránok na základe rôznych parametrov. Táto analýza sa spúšťa automaticky, hneď ako návštevník webovej lokality vstúpi na stránku. Na účely tejto analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne údaje (napr. IP adresu, čas, ktorý návštevník webovej lokality strávil na stránke, alebo pohyby kurzora iniciované používateľom). Údaje sledované počas takýchto analýz sa posielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webovej lokality nie sú upozornení, že prebieha analýza.

Údaje sa uchovávajú a analyzujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ochrane webových stránok prevádzkovateľa pred zneužívajúcim automatizovaným špehovaním a pred SPAMom. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov zariadení) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA od spoločnosti Google nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania spoločnosti Google na týchto odkazoch: https: //policies.google.com/privacy?hl=en a https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Na túto webovú lokalitu sme zahrnuli službu Wordfence. Poskytovateľom je spoločnosť Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (ďalej len „Wordfence“).

Wordfence je navrhnutý tak, aby chránil naše webové stránky pred neželaným prístupom alebo škodlivými kybernetickými útokmi. Na tento účel naša webová lokalita vytvorí trvalé spojenie so servermi spoločnosti Wordfence, ktoré kontrolujú a blokujú svoje databázy proti prístupu na našu webovú lokalitu.

Používanie služby Wordfence je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najúčinnejšej ochrane svojej webovej stránky pred kybernetickými útokmi. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Spracovanie údajov

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu, ktorá je predpísaná zákonmi o ochrane osobných údajov a ktorá zaručuje, že spracúvajú osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

9. poskytovatelia elektronického obchodu a platobných služieb

Spracovanie údajov o zákazníkoch a zmlúv

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje zákazníkov a zmluvné údaje na vytvorenie, usporiadanie obsahu a úpravu našich zmluvných vzťahov. Údaje s osobnými odkazmi na používanie tejto webovej stránky (údaje o používaní) sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú len vtedy, ak je to potrebné na to, aby používateľ mohol používať naše služby, alebo ak je to potrebné na účely fakturácie. Právnym základom týchto procesov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu a po uplynutí všetkých existujúcich zákonných lehôt na archiváciu. Tým nie sú dotknuté žiadne zákonné lehoty archivácie.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv pre internetové obchody, maloobchodníkov a odosielanie tovaru

Vždy, keď si u nás objednáte tovar, poskytneme vaše osobné údaje prepravnej spoločnosti poverenej doručením tovaru, ako aj platobnej službe poverenej spracovaním platobných transakcií. Zdieľané budú len údaje, ktoré títo príslušní poskytovatelia služieb potrebujú na splnenie svojich povinností. Právnym základom tohto zdieľania je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností. Ak nám udelíte príslušný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, budeme zdieľať vašu e-mailovú adresu s prepravnou spoločnosťou poverenou doručením, aby vás táto spoločnosť mohla e-mailom informovať o stave expedície vašej objednávky. Máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné v súvislosti s plnením zmluvy; napríklad finančnej inštitúcii poverenej spracovaním platieb.

K ďalšiemu prenosu údajov nedôjde alebo dôjde len vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Bez vášho výslovného súhlasu nedôjde k žiadnemu zdieľaniu vašich údajov s tretími stranami, napríklad na reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných činností.

Platobné služby

Na našich webových stránkach integrujeme platobné služby tretích strán. Keď u nás nakupujete, vaše platobné údaje (napr. meno, suma platby, údaje o bankovom účte, číslo kreditnej karty) spracúva poskytovateľ platobných služieb na účely spracovania platby. Na tieto transakcie sa vzťahujú príslušné zmluvné ustanovenia a ustanovenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov. Využívanie poskytovateľov platobných služieb je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluvné spracovanie) a v záujme bezproblémovej, pohodlnej a bezpečnej platobnej transakcie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ sa na určité úkony vyžaduje váš súhlas, uplatňuje sa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov; súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať.

V rámci tejto webovej stránky používame nasledujúce platobné služby / poskytovateľov platobných služieb:

PayPal

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Poskytovateľom platobných služieb je spoločnosť Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple nájdete na adrese: https: //www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

Pruh

Poskytovateľom pre zákazníkov v EÚ je spoločnosť Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https: //stripe.com/de/privacy a https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Podrobnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe na tomto odkaze: https: //stripe.com/de/privacy.

Klarna

Dodávateľom je spoločnosť Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“). Spoločnosť Klarna ponúka rôzne možnosti platby (napr. nákup na splátky). Ak sa rozhodnete platiť pomocou služby Klarna (riešenie Klarna Checkout), spoločnosť Klarna od vás bude zhromažďovať rôzne osobné údaje. Spoločnosť Klarna používa súbory cookie na optimalizáciu používania pokladničného riešenia Klarna. Podrobnosti o používaní súborov cookie spoločnosti Klarna nájdete na tomto odkaze: https: //cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna pod týmto odkazom: https: //www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len „Paydirekt“). Ak uskutočníte platbu prostredníctvom služby Paydirekt, spoločnosť Paydirekt zhromažďuje rôzne údaje o transakciách a postupuje ich banke, v ktorej ste zaregistrovaní v službe Paydirekt. Okrem údajov potrebných na platbu môže spoločnosť Paydirekt v rámci spracovania transakcie zhromažďovať aj ďalšie údaje, ako je adresa doručenia alebo jednotlivé položky v nákupnom košíku. Paydirekt potom overí transakciu pomocou autentifikačného postupu uloženého v banke. Suma platby sa následne prevedie z vášho účtu na náš účet. My ani tretie strany nemáme prístup k údajom o vašom účte. Podrobnosti o platbách prostredníctvom služby Paydirekt nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Paydirekt na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

okamžitý prevod Sofort

Poskytovateľom tejto platobnej služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Sofort GmbH“). Pomocou postupu „Sofortüberweisung“ dostaneme od spoločnosti Sofort GmbH potvrdenie o platbe v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť svoje záväzky. Ak ste si zvolili spôsob platby „Sofortüberweisung“, pošlite spoločnosti Sofort GmbH PIN a platný TAN, pomocou ktorého sa môže prihlásiť do vášho internetového bankovníctva. Sofort GmbH po prihlásení automaticky skontroluje zostatok na vašom účte a vykoná prevod na náš účet pomocou vami zaslaného TAN. Potom nám okamžite pošle potvrdenie o transakcii. Po prihlásení sa automaticky skontrolujú aj vaše obraty, kreditný limit kontokorentného úveru a existencia ďalších účtov a ich zostatky. Okrem PIN a TAN sa spoločnosti Sofort GmbH odovzdajú aj vami zadané platobné údaje, ako aj osobné údaje. Údaje o vašej osobe sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a prípadne ďalšie údaje potrebné na spracovanie platby. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na nepochybné určenie vašej totožnosti a na zabránenie pokusom o podvod. Podrobnosti o platbe okamžitým bankovým prevodom nájdete na týchto odkazoch: https: //www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Podrobnosti o používaní vašich údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon Pay na tomto odkaze: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Holandsko (ďalej len „Mollie“). Pomocou aplikácie Mollie môžeme na našich webových stránkach integrovať rôzne spôsoby platby. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mollie: https: //www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len „PayOne“). Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayOne: https: //www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt nad Mohanom (ďalej len „giropay“).

Podrobnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti giropay na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (ďalej len „American Express“).

Spoločnosť American Express môže preniesť údaje svojej materskej spoločnosti v USA. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe záväzných firemných pravidiel. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti American Express: https: //www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgicko (ďalej len „Mastercard“).

Spoločnosť Mastercard môže preniesť údaje svojej materskej spoločnosti v USA. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe záväzných firemných pravidiel spoločnosti Mastercard. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Poskytovateľom tejto platobnej služby je spoločnosť Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Spojené kráľovstvo (ďalej len „VISA“).

Veľká Británia sa považuje za bezpečnú krajinu mimo EÚ, pokiaľ ide o právne predpisy o ochrane údajov. To znamená, že úroveň ochrany údajov vo Veľkej Británii zodpovedá úrovni ochrany údajov v Európskej únii.

Spoločnosť VISA môže preniesť údaje svojej materskej spoločnosti v USA. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti VISA: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Vlastné služby

Spracovanie údajov žiadateľa

Návštevníkom webovej stránky ponúkame možnosť zaslať nám žiadosť o zamestnanie (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára žiadosti o zamestnanie). Nižšie vás stručne informujeme o rozsahu, účele a použití osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme v súvislosti s procesom podávania žiadosti. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými právami na ochranu osobných údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi sa bude vždy zaobchádzať ako s prísne dôvernými.

Rozsah a účel zberu údajov

Ak nám predložíte žiadosť o zamestnanie, budeme spracúvať všetky súvisiace osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky z pracovných pohovorov atď.), ak sú potrebné na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa vzniku alebo pracovného pomeru. Právnym základom pre uvedené je § 26 BDSG podľa nemeckého práva (dojednávanie pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (rokovanie o všeobecnej zmluve) a – za predpokladu, že ste nám udelili súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V rámci našej spoločnosti budú vaše osobné údaje poskytnuté len osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti o zamestnanie.

Ak by vaša žiadosť o zamestnanie viedla k vášmu prijatiu do zamestnania, údaje, ktoré ste poskytli, budú archivované na základe § 26 BDSG a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR na účely realizácie pracovného pomeru v našom systéme spracovania údajov.

Obdobie archivácie údajov

Ak vám nemôžeme ponúknuť prácu alebo ak odmietnete ponuku práce alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať údaje, ktoré ste nám poskytli, na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov) do 6 mesiacov od ukončenia konania o žiadosti (zamietnutie alebo stiahnutie žiadosti). Potom sa údaje vymažú a fyzické dokumenty žiadosti sa zničia. Uloženie slúži najmä ako dôkaz v prípade súdneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné aj po uplynutí šesťmesačnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu), vymazanie sa uskutoční až vtedy, keď účel ďalšieho uchovávania pominie.

Dlhšie uchovávanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak ste s tým súhlasili (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo ak vymazaniu bránia zákonné požiadavky na uchovávanie údajov.

Prijatie do zoznamu uchádzačov

Ak vám neurobíme pracovnú ponuku, môžete sa pridať do nášho zoznamu uchádzačov. V prípade prijatia sa všetky dokumenty a informácie z prihlášky prenesú do databázy uchádzačov, aby vás mohli kontaktovať v prípade vhodných voľných miest.

Prijatie do skupiny uchádzačov sa zakladá výlučne na vašom výslovnom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Dohoda o predložení žiadosti je dobrovoľná a nesúvisí s prebiehajúcim konaním o žiadosti. Postihnutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa údaje zo súboru žiadateľov neodvolateľne vymažú, ak neexistujú žiadne právne dôvody na ich uchovávanie.

Údaje zo súboru žiadateľov sa neodvolateľne vymažú najneskôr do dvoch rokov od udelenia súhlasu.