Integritetspolicy

Senast ändrad: juli 10, 2022

Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättöverskådlig översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration, som vi har bifogat under detta exemplar.

Registrering av uppgifter på denna webbplats

Vem är ansvarig för registreringen av uppgifter på denna webbplats (dvs. den ”registeransvarige”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktinformation finns under avsnittet ”Information om den ansvariga parten (kallad ”registeransvarig” i GDPR)” i denna sekretesspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

Vilka är de syften vi använder dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det finns en möjlighet att ditt surfmönster analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med vad vi kallar analysprogram.

För detaljerad information om dessa analysprogram hänvisar vi till vår dataskyddsförklaring nedan.

2. Hosting och nätverk för leverans av innehåll (CDN)

IONOS

Vi har vår webbplats hos IONOS SE. Leverantören är IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Tyskland (nedan kallad IONOS). När du besöker vår webbplats registrerar IONOS olika loggfiler tillsammans med dina IP-adresser. Mer information finns i IONOS integritetspolicy: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Vi använder IONOS på grundval av Art. 6.1 f GDPR. Vårt företag har ett legitimt intresse av att presentera en webbplats som är så tillförlitlig som möjligt. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Cloudflare

Vi använder tjänsten ”Cloudflare” som tillhandahålls av Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (nedan kallad ”Cloudflare”).

Cloudflare erbjuder ett innehållsnätverk med DNS som är tillgängligt över hela världen. Därför sker informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats tekniskt sett via Cloudflares nätverk. Detta gör det möjligt för Cloudflare att analysera datatransaktioner mellan din webbläsare och vår webbplats och att fungera som ett filter mellan våra servrar och potentiellt skadlig datatrafik från Internet. I detta sammanhang kan Cloudflare också använda cookies eller annan teknik som används för att känna igen Internetanvändare, som dock endast ska användas för det här beskrivna syftet.

Användningen av Cloudflare grundar sig på vårt legitima intresse av att våra webbplatserbjudanden är så felfria och säkra som möjligt (art. 6.1 f GDPR).

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Mer information om Cloudflares säkerhetsåtgärder och sekretesspolicy finns på följande länk: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google Cloud CDN

Vi använder Google Cloud CDN-nätverket för innehållsleverans. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google erbjuder ett globalt distribuerat nätverk för leverans av innehåll. Tekniskt sett sker informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats via Googles nätverk. Detta gör det möjligt för oss att öka vår webbplats globala tillgänglighet och prestanda.

Användningen av Google Cloud CDN grundar sig på vårt legitima intresse av att tillhandahålla vår webbplats så felfri och säkert som möjligt (artikel. 6.1 f GDPR).

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Du hittar mer information om Google Cloud CDN här: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför behandlar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas en rad olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill härmed informera dig om att överföringen av uppgifter via Internet (dvs. via e-post) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt och hållet skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (som i GDPR kallas ”den personuppgiftsansvarige”).

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-post: info@my-job.work

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det sistnämnda fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9.2 a GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9.1 DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land grundar sig databehandlingen också på Art. 49.1 a GDPR. Om du har gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din slutenhet (t.ex. via fingeravtryck från enheten), baseras databehandlingen dessutom på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6.1 b GDPR. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av art. 6(1)(c) GDPR. Vidare kan databehandlingen ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt Art. 6(1)(f) GDPR. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna integritetspolicy.

Information om överföring av uppgifter till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra, ur ett dataskyddsperspektiv osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter potentiellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att man i dessa länder inte kan garantera en uppgiftsskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag har till exempel mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsorganen och du som registrerad har inga möjligheter att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett stort antal databehandlingstransaktioner är möjliga endast om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av den insamling av uppgifter som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR).

OM UPPGIFTERNA BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 1.2 I FÖRDRAGET. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER, SE DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA, SÅVIDA VI INTE KAN LÄGGA FRAM TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 I DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN). 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER MOT DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 1.2 I DIREKTIV 92/43/EEG). 21.2 GDPR).

Rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga medel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal till dig eller en tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta att ske endast om det är tekniskt möjligt.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Rätt att kräva begränsningar av behandlingen

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • Om du skulle bestrida att dina uppgifter som vi har arkiverat är korrekta behöver vi vanligtvis en viss tid för att kontrollera detta påstående. Under den tid som utredningen pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har genomförts på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas i stället för att kräva att uppgifterna raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga rättigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att de raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel. 21.1 GDPR måste dina och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge som det inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas om du ger ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller för att skydda viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och även genom att låssymbolen visas i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om du är skyldig att dela din betalningsinformation (t.ex. kontonummer om du ger oss befogenhet att debitera ditt bankkonto) med oss efter att du har ingått ett avgiftsbaserat avtal med oss, krävs denna information för att behandla betalningar.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningssätt (Visa/MasterCard, debitering av ditt bankkonto) behandlas uteslutande via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och även genom att låssymbolen visas i webbläsarens rad.

Om kommunikationen med oss är krypterad kan tredje part inte läsa den betalningsinformation som du delar med oss.

Avvisning av oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska lämnas i vårt webbplatsmeddelande för att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder det som i branschen kallas ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller visa reklambudskap.

Cookies som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller som är nödvändiga för att optimera webbplatsen (nödvändiga cookies) (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken) ska lagras på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa att operatörens tjänster är tekniskt felfria och optimerade. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (art. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies placeras och att tillåta att cookies endast accepteras i specifika fall. Du kan också utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan webbplatsens funktioner begränsas.

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att informera dig separat i enlighet med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

Samtycke med meddelande om cookies och efterlevnad

Vår webbplats använder samtyckestekniken Cookie Notice & Compliance for GDPR för att få ditt samtycke till arkivering av vissa cookies på din enhet eller till användning av vissa tekniker och till dataskyddskompatibel dokumentation av de förstnämnda.

Cookie Notice & Compliance for GDPR installeras lokalt på våra servrar så att en anslutning till tredjepartsservrar inte förekommer. Cookie Notice & Compliance for GDPR lagrar en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dig det beviljade samtycket och återkallandet av det. Kakan är aktiv i en månad. Dina uppgifter lagras tills du ber oss radera dem, raderar samtyckescookien själv eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre är giltigt. Detta påverkar inte obligatoriska lagstadgade lagringsperioder.

Cookie Notice & Compliance for GDPR används för att få det samtycke till användningen av cookies som krävs enligt lagen. Den rättsliga grunden är art. 6(1)(c) GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Informationen omfattar:

 • Typ och version av webbläsare som använts
 • Det använda operativsystemet
 • Hänvisande URL
 • Värdnamnet på den dator som får tillgång till datorn.
 • Tiden för serverförfrågan
 • IP-adressen

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6(1)(f) GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av att webbplatsen är tekniskt felfri och optimerad. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att lagra den information som du lämnar i kontaktformuläret och all kontaktinformation som lämnas där för att kunna hantera din förfrågan och om vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6(1)(b) GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om det syfte för vilket uppgifterna arkiveras inte längre existerar (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka tillämpningen av eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser, särskilt när det gäller lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6.1 b GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller krävs för att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt legitima intresse av effektiv hantering av förfrågningar som lämnats till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har erhållits; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar stannar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – förblir oförändrade.

Typeform

Vi har integrerat Typeform på den här webbplatsen. Leverantören är TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (nedan kallad Typeform).

Typeform gör det möjligt för oss att skapa onlineformulär och integrera dem på vår webbplats. De uppgifter som du anger i våra Typeform-formulär lagras på Typeforms servrar tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – påverkas inte av detta.

Användningen av Typeform grundar sig på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att använda onlineformulär. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google Formulär

Vi har integrerat Google Forms på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad ”Google”).

Google Forms gör det möjligt för oss att skapa onlineformulär för att registrera meddelanden, förfrågningar och andra uppgifter som besökare på vår webbplats lämnar in. Alla dina inmatningar behandlas på Googles servrar. Google Forms lagrar en cookie i din webbläsare som innehåller ett unikt ID (NID-cookie). Denna cookie lagrar en mängd olika uppgifter, till exempel dina språkinställningar.

Vi använder Google Forms på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa dina behov så effektivt som möjligt (Art. 6.1 f GDPR). Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i formuläret kommer att förbli i vår ägo tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till arkivering av dina uppgifter eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre finns (t.ex. när behandlingen av din förfrågan är avslutad). Detta påverkar inte obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt inte de som reglerar lagringsperioder.

Mer information finns i Googles dataskyddspolicy på https://policies.google.com/.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer att använda de uppgifter som du anger endast för att använda det erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för. De uppgifter som vi begär vid registreringen måste fyllas i i sin helhet. I annat fall kommer vi att avslå registreringen.

För att meddela dig om viktiga ändringar i vår portfölj eller vid tekniska ändringar använder vi den e-postadress som du angett under registreringsprocessen.

Vi kommer att behandla de uppgifter som anges under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR).

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka de obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheterna.

Registrering hos Google

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen kan du registrera dig hos Google. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att registrera dig hos Google behöver du bara ange ditt Google-namn och lösenord. Google identifierar dig och bekräftar din identitet på vår webbplats.

När du loggar in med Google kan vi använda viss information i ditt konto för att komplettera din profil hos oss. Du bestämmer själv om du vill att denna information ska användas och i så fall vilken information det handlar om, inom ramen för dina säkerhetsinställningar för Google, som du hittar här: https://myaccount.google.com/security och https://myaccount.google.com/permissions.

Databehandlingen i samband med Googles registrering baseras på vårt legitima intresse av att göra registreringsprocessen så enkel som möjligt för våra användare (Art. 6.1 f GDPR). Eftersom användningen av registreringsfunktionen är frivillig och användarna själva kan besluta om respektive åtkomstalternativ, är det inte uppenbart att de registrerade har några motstridiga dominerande rättigheter.

Registrering med Facebook Connect

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen kan du också registrera dig med hjälp av Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredje länder.

Om du väljer att registrera dig via Facebook Connect och klickar på knappen ”Logga in med Facebook”/”Anslut med Facebook” ansluts du automatiskt till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Som ett resultat av detta kommer din Facebook-profil att kopplas till den här webbplatsen eller våra tjänster. Den här länken ger oss tillgång till de uppgifter som du har arkiverat hos Facebook. Dessa uppgifter omfattar främst följande:

 • Facebook-namn
 • Profilfoto och omslagsbild på Facebook
 • Facebook-omslagsbild
 • E-postadress arkiverad på Facebook
 • Facebook-ID
 • Listor över Facebook-vänner
 • Facebook Likes (information om ”gillar”)
 • Födelsedatum
 • Genus
 • Land
 • Språk

Denna information kommer att användas för att skapa, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

Registreringen via Facebook Connect och de tillhörande databehandlingstransaktionerna genomförs på grundval av ditt samtycke (Art. 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka alla framtida transaktioner därefter.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook. Facebooks behandling som äger rum efter den vidare överföringen ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Avtalets ordalydelse finns på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformation när du använder Facebook-verktyget och för att verktyget implementeras på vår webbplats på ett säkert sätt för att skydda integriteten. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebooks produkter. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) om uppgifter som behandlas av Facebook direkt hos Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Mer information finns i Facebooks användarvillkor och Facebooks dataskyddspolicy. Använd dessa länkar för att få tillgång till denna information: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Kommentarfunktionen på denna webbplats

När du använder kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer information om när kommentaren genererades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt att arkiveras tillsammans med dina kommentarer.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av den här webbplatsen har du möjlighet att prenumerera på kommentarer efter att du har registrerat dig. Du kommer att få ett bekräftelsemail, vars syfte är att kontrollera om du är den faktiska innehavaren av den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att följa länken i informationsmejlen. De uppgifter som har angetts i samband med prenumerationer på kommentarer raderas i detta fall. Men om du har lämnat denna information till oss i andra syften och från en annan plats (t.ex. när du prenumererar på nyhetsbrevet), kommer uppgifterna att förbli i vår ägo.

Lagringstid för kommentarer

Kommentarer och eventuell tillhörande information lagras av oss och finns kvar på denna webbplats tills det innehåll som kommentaren gällde har raderats i sin helhet eller om kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. kränkande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarer lagras på grundval av ditt samtycke (Art. 6.1 a GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Allt du behöver göra för att göra det är att skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av den insamling av uppgifter som skedde före din återkallelse.

ProvenExpert

Vi har inkluderat utvärderingssigillerna från ProvenExpert på den här webbplatsen. Leverantören är Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

ProvenExpert-sigillet gör det möjligt för oss att på vår webbplats visa kundomdömen om vårt företag som har lämnats in till ProvenExpert. När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till ProvenExpert så att ProvenExpert kan fastställa att du har besökt vår webbplats. Dessutom registrerar ProvenExpert dina språkinställningar för att visa förseglingen på det valda språket.

Användningen av ProvenExpert grundar sig på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att kundomdömena presenteras på ett så begripligt sätt som möjligt. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

5. Sociala medier

Sociala medier med Shariff

Vi använder delar av sociala medier på denna webbplats och dess sidor (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

I regel kan du känna igen dessa sociala medier på grund av deras respektive logotyper. För att garantera dataskyddet på denna webbplats använder vi dessa element endast i kombination med den så kallade Shariff-lösningen. Den här applikationen förhindrar att de sociala medier som har integrerats på den här webbplatsen överför personuppgifter till respektive leverantör så snart du går in på vår webbplats.

En direkt anslutning till leverantörens server ska inte upprättas förrän du har aktiverat respektive sociala medieelement genom att klicka på den anslutna knappen (vilket visar ditt samtycke). Så snart du aktiverar det sociala medieelementet får respektive leverantör information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på ditt konto i sociala medier (t.ex. Facebook) kan leverantören tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto.

Aktiveringen av insticksprogrammet utgör en samtyckesförklaring enligt definitionen i artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG. Du har möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka alla framtida transaktioner.

Denna tjänst används för att få samtycke till användningen av vissa tekniker som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för detta är art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Vi har integrerat delar av det sociala nätverket Facebook på den här webbplatsen. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredje länder.

En översikt över Facebooks sociala medier finns på följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om det sociala medieelementet har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Facebook-servern. Som ett resultat av detta får Facebook information som bekräftar ditt besök på den här webbplatsen med din IP-adress. Om du klickar på Facebook Gilla-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på den här webbplatsen till din Facebook-profil. Följaktligen kommer Facebook att kunna koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi måste betona att vi som leverantör av webbplatsen inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna och Facebooks användning av dem. Mer information finns i Facebooks dataskyddspolicy på följande adress: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6 § sektion. 1 liter. a GDPR och § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook. Facebooks behandling som äger rum efter den vidare överföringen ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Avtalets ordalydelse finns på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformation när du använder Facebook-verktyget och för att verktyget implementeras på vår webbplats på ett säkert sätt för att skydda integriteten. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebooks produkter. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) om uppgifter som behandlas av Facebook direkt hos Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Vi har integrerat funktioner från den sociala medieplattformen Twitter på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Om det sociala medieelementet har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Twitters server. Twitter kommer därför att få information om ditt besök på denna webbplats. När du använder Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och avslöjas för andra användare. Vi måste påpeka att vi som tillhandahåller webbplatsen och dess sidor inte vet något om innehållet i de överförda uppgifterna och om hur Twitter använder informationen. Mer information finns i Twitters dataskyddsdeklaration på följande adress: https://twitter.com/en/privacy.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6(1)(a) GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har möjlighet att återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integrerat funktioner från den offentliga medieplattformen Instagram på den här webbplatsen. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om det sociala medieelementet har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Instagrams server. Instagram kommer därför att få information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från den här webbplatsen till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på webbplatsen till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi i egenskap av leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och Instagrams användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6(1)(a) GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook eller Instagram är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook eller Instagram. Facebooks eller Instagrams behandling som sker efter den vidare överföringen ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Avtalets ordalydelse finns på följande adress: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformation när du använder Facebook- eller Instagram-verktyget och för att verktyget implementeras på vår webbplats på ett säkert sätt för att skydda integriteten. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebook- och Instagram-produkter. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) när det gäller uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt med Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om detta finns i Instagrams dataskyddsdeklaration på följande adress: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Den här webbplatsen använder knappar och andra element som tillhandahålls av Tumblr. Leverantören av denna tjänst är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Tumblrs server. Tumblr kommer därför att få information om ditt besök på denna webbplats.

Med Tumblr-knapparna kan du dela en rapport eller en sida på Tumblr eller följa leverantören på Tumblr. Om du öppnar en av våra webbplatser via Tumblr-knappen upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Tumblrs servrar. Vi har ingen kontroll över den mängd data som Tumblr samlar in och överför med hjälp av denna plug-in. Baserat på den aktuella statusen för den information vi har överförs både användarens IP-adress och webbadressen för respektive webbplats.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6.1 a GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

För mer information om detta ämne, se Tumblrs dataskyddsdeklaration på: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

På den här webbplatsen används delar av LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du öppnar en sida på den här webbplatsen som innehåller delar av LinkedIn upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt den här webbplatsen med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Recommend”-knapp och är inloggad på ditt LinkedIn-konto vid den tidpunkten kan LinkedIn tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi i egenskap av leverantör av webbplatserna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och LinkedIns användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6.1 a GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

För ytterligare information om detta ämne, se LinkedIns dataskyddsdeklaration på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Den här webbplatsen använder delar av XING-nätverket. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra webbplatser/sidor som innehåller delar av XING nås upprättas en anslutning till XING:s servrar. Såvitt vi vet leder detta inte till att några personuppgifter arkiveras. Tjänsten lagrar inga IP-adresser och analyserar inte användarmönster.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6.1 a GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

För mer information om dataskydd och XING:s delningsknapp, se Xings dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Vi använder delar av det sociala nätverket Pinterest på den här webbplatsen. Nätverket drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Om du öppnar en webbplats eller sida som innehåller ett sådant element upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar. Under denna process överför sociala medier logguppgifter till Pinterests servrar i USA. Logguppgifterna kan eventuellt innehålla din IP-adress, adressen till de webbplatser du besökt, som också innehåller Pinterest-funktioner. Informationen omfattar även typ och inställningar för din webbläsare, uppgifter och tidpunkt för förfrågan, hur du använder Pinterest och cookies.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits ska användningen av den ovannämnda tjänsten ske på grundval av Art. 6.1 a GDPR och § 25 TTDSG (tysk telelag). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits kommer användningen av tjänsten att ske på grundval av vårt legitima intresse av att göra vår information så omfattande som möjligt synlig på sociala medier.

För mer information om syftet, omfattningen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Pinterest samt om dina rättigheter och alternativ för att skydda dina privata uppgifter, vänligen läs Pinterest information om dataskydd på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den hanterar och kör endast de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att snabbt och enkelt kunna integrera och administrera olika verktyg på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. För detta ändamål får webbplatsoperatören en rad olika användardata, t.ex. vilka sidor som besöks, hur länge man vistas på sidan, vilket operativsystem som används och varifrån användaren kommer. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Google Analytics gör det dessutom möjligt för oss att registrera bl.a. dina mus- och rullrörelser och klick. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att öka de insamlade datamängderna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information om användningen av webbplatsen som registreras av Google överförs i regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Användningen av dessa tjänster sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. Därför kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics ska inte slås samman med andra uppgifter som Google förfogar över.

Plug-in för webbläsare

Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata kan du läsa Googles dataskyddsdeklaration på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics för att kunna visa kompatibla annonser för webbplatsbesökaren inom Googles annonsnätverk. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen hos webbplatsens besökare. Källorna till denna information är intressebaserad annonsering från Google och besöksdata som erhålls från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att göra relevanta inställningsändringar för annonsering i ditt Google-konto, eller så kan du generellt förbjuda registreringen av dina uppgifter i Google Analytics enligt vad som förklaras i avsnittet ”Invändning mot registreringen av uppgifter”.

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser fullt ut när vi använder Google Analytics.

IONOS webbanalys

Den här webbplatsen använder IONOS WebAnalytics analystjänster. Leverantören av dessa tjänster är 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Tyskland. I samband med IONOS analyser är det möjligt att t.ex. analysera antalet besökare och deras beteendemönster under besöken (t.ex. antal sidor som besöks, varaktighet för besöken på webbplatsen, procentandel av avbrutna besök), besökarnas ursprung (dvs. från vilken webbplats besökaren kommer till vår webbplats), besökarnas plats samt tekniska uppgifter (webbläsare och session av det använda operativsystemet). För dessa ändamål arkiverar IONOS särskilt följande uppgifter:

 • Referrer (tidigare besökt webbplats)
 • Sidan som nås på webbplatsen eller filen
 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Användt operativsystem
 • Typ av anordning som används
 • Tid för åtkomst till webbplatsen
 • Anonymiserad IP-adress (används endast för att fastställa åtkomstplatsen).

Enligt IONOS är de registrerade uppgifterna helt anonymiserade så att de inte kan spåras tillbaka till enskilda personer. IONOS WebAnalytics arkiverar inte cookies.

Uppgifterna lagras och analyseras i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att statistiskt analysera användarmönster för att optimera både operatörens webbpresentation och operatörens reklamaktiviteter. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information om hur IONOS WebAnalytics registrerar och behandlar uppgifter, klicka på följande länk till datapolicydeklarationen:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google Conversion Tracking kan vi se om användaren har slutfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel analysera hur ofta det klickas på vissa knappar på vår webbplats och vilka produkter som recenseras eller köps särskilt ofta. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har genomfört. Vi får ingen information som gör att vi kan identifiera användarna personligen. Google använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av dessa tjänster sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information om Googles konverteringsspårning kan du läsa Googles dataskyddspolicy på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis. För hanteringen av nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster som beskrivs nedan.

CleverReach

Den här webbplatsen använder CleverReach för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (nedan kallad CleverReach). CleverReach är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du har angett för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland.

De nyhetsbrev vi skickar ut via CleverReach gör det möjligt för oss att analysera användarmönstret hos våra nyhetsbrevsmottagare. I samband med detta är det bland annat möjligt att se hur många mottagare som faktiskt öppnade nyhetsbrevet och hur ofta en länk i nyhetsbrevet har klickats. Med hjälp av ett verktyg som kallas Conversion Tracking kan vi också avgöra om en åtgärd som har definierats i förväg i nyhetsbrevet faktiskt har inträffat efter att länken har klickats (t.ex. köp av en produkt på den här webbplatsen). Mer information om CleverReach-nyhetsbrevets dataanalys-tjänster finns på följande webbplats: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Uppgifterna behandlas på grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av eventuella databehandlingstransaktioner som har ägt rum före din återkallelse.

Om du inte vill tillåta CleverReach att göra en analys måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. I varje nyhetsbrev finns en länk för att du ska kunna göra detta.

De uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller leverantören av nyhetsbrevstjänster och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som sparats för andra ändamål hos oss påverkas inte.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kan vi eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten lagra din e-postadress i en svart lista, om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och sammanförs inte med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR). Förvaringen i den svarta listan är obegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

Mer information finns i CleverReachs dataskyddsbestämmelser på följande adress: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

8. Insticksprogram och verktyg

YouTube med utökad dataskyddsintegration

På vår webbplats finns videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube med utökat dataskydd. Enligt YouTube säkerställer det här läget att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen innan de tittar på videon. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att man kan utesluta delning av uppgifter med YouTube-partner till följd av det utökade dataskyddet. Oavsett om du tittar på en video eller inte, upprättar YouTube alltid en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela upp en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Som ett resultat av detta får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats ger du YouTube möjlighet att direkt koppla dina surfmönster till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. fingeravtryck från enheten). På så sätt kan YouTube få information om webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att skapa videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra försök till bedrägeri.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube grundar sig på vårt intresse av att presentera vårt online-innehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med artikel. 6(1)(f) GDPR är detta ett legitimt intresse. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes dataskyddspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo utan spårning (Do-Not-Track)

Den här webbplatsen använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor med Vimeo-videor upprättas en anslutning till Vimeos servrar. I samband med detta får Vimeos server information om vilka av våra webbplatser du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Vi har dock inrättat Vimeo på ett sådant sätt att Vimeo inte kan spåra dina användaraktiviteter och inte placerar några cookies.

Vi använder Vimeo för att göra vår onlinepresentation attraktiv för dig. Detta är ett legitimt intresse från vår sida i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Om en motsvarande förklaring om samtycke begärdes (t.ex. om lagring av kakor) ska behandlingen ske uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR; det givna samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av uppgifter till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) och, enligt Vimeo, på ”legitima affärsintressen”. Mer information finns här: https://vimeo.com/privacy.

För mer information om hanteringen av användaruppgifter, se Vimeos sekretesspolicy på https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokal inbäddning)

Den här webbplatsen använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för att säkerställa en enhetlig användning av typsnitt på webbplatsen. Dessa Google-teckensnitt installeras lokalt så att en anslutning till Googles servrar inte upprättas i samband med detta program.

Mer information om Google Web Fonts finns på följande länk: https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokal inbäddning)

Den här webbplatsen använder Font Awesome för att säkerställa en enhetlig användning av teckensnitt på webbplatsen. Font Awesome installeras lokalt så att en anslutning till Fonticons, Inc.’s servrar inte upprättas i samband med detta program.

För mer information om Font Awesome, vänligen läs dataskyddsdeklarationen för Font Awesome på följande adress: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. Informationen överförs i regel till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiverats har Google möjlighet att använda Googles webbtypsnitt för att skapa en enhetlig bild av typsnitt. När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa text och typsnitt korrekt.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt online-innehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det lätt att hitta de platser som anges på vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel. 6(1)(f) GDPR. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Vi använder karttjänsten OpenStreetMap (OSM).

Vi bäddar in kartdata från OpenStreetMap på OpenStreetMap Foundations server, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. Storbritannien anses vara ett säkert tredjeland enligt dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att Förenade kungariket har en dataskyddsnivå som är likvärdig med dataskyddsnivån i Europeiska unionen. När du använder OpenStreetMap-kartor upprättas en anslutning till OpenStreetMap-stiftelsens servrar. I samband med detta kan bland annat din IP-adress och annan information om ditt beteende på denna webbplats vidarebefordras till OSMF. OpenStreetMap kan lagra cookies i din webbläsare eller använda liknande igenkänningsteknik för detta ändamål.

Vi använder OpenStreetMap för att säkerställa en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det enkelt för besökarna att hitta de platser som vi anger på vår webbplats. Detta utgör legitima skäl enligt definitionen i artikel. 6(1)(f) GDPR. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på den här webbplatsen. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. information som matas in i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att avgöra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende utifrån en rad olika parametrar. Denna analys startas automatiskt så snart besökaren går in på webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som besökaren tillbringade på webbplatsen eller markörrörelser som initierades av användaren). De uppgifter som spåras under sådana analyser skickas till Google.

reCAPTCHA-analyser körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna får ingen information om att en analys pågår.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda operatörens webbplatser mot missbruk av automatiserad spionage och SPAM. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles dataskyddsdeklaration och användarvillkor under följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en och https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Vi har inkluderat Wordfence på den här webbplatsen. Leverantören är Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallad ”Wordfence”).

Wordfence är utformad för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För att uppnå detta upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfence-servrarna, som kontrollerar och blockerar sina databaser mot åtkomst till vår webbplats.

Användningen av Wordfence grundar sig på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats så effektivt som möjligt mot cyberattacker. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel. 6(1)(a) GDPR och § 25(1) TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagstiftningen och som garanterar att de behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

9. Leverantörer av e-handel och betaltjänster.

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, ordna innehållet och ändra våra avtalsförhållanden. Uppgifter med personliga referenser till användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) samlas in, behandlas och används endast om det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda våra tjänster eller om det krävs för fakturering. Den rättsliga grunden för dessa processer är Art. 6(1)(b) GDPR.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats och när eventuella lagstadgade arkiveringsperioder har löpt ut. Detta ska inte påverka eventuella lagstadgade arkiveringsperioder.

Dataöverföring vid avslutande av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och leverans av varor.

När du beställer varor från oss delar vi dina personuppgifter med det transportföretag som ansvarar för leveransen och den betaltjänst som har fått i uppdrag att hantera betalningstransaktionerna. Endast de uppgifter som dessa respektive tjänsteleverantörer behöver för att uppfylla sina skyldigheter kommer att delas. Den rättsliga grunden för denna delning är Art. 6 (1) b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller prekontraktuella skyldigheter. Om du ger oss ditt respektive samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) GDPR kommer vi att dela din e-postadress med det transportföretag som ansvarar för leveransen så att detta företag kan meddela dig om leveransstatusen för din beställning via e-post. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke.

Överföring av uppgifter vid avslutande av avtal om tjänster och digitalt innehåll.

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om det är nödvändigt i samband med hanteringen av avtalet, t.ex. med det finansinstitut som ansvarar för betalningsförmedlingen.

Varje ytterligare överföring av uppgifter får inte ske eller får endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Det får inte förekomma någon delning av dina uppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte.

Grunden för behandlingen av uppgifter är Art. 6.1 b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder före avtalstillfället.

Betalningstjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. När du gör ett köp hos oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, bankkontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören för att behandla betalningen. För dessa transaktioner gäller respektive leverantörs avtals- och dataskyddsbestämmelser. Användningen av betaltjänstleverantörerna grundar sig på Art. 6(1)(b) GDPR (avtalsbehandling) och i intresset av en smidig, bekväm och säker betalningstransaktion (art. 6(1)(f) GDPR). I den mån som ditt samtycke begärs för vissa åtgärder gäller Art. 6(1)(a) GDPR den rättsliga grunden för databehandling; samtycket kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betalningstjänstleverantörer inom ramen för denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”).

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Mer information finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betalningsleverantör är Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du hittar Googles sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy.

Ränder

Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad ”Stripe”).

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Mer information finns i Stripes sekretesspolicy på följande länk: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Leverantören är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad ”Klarna”). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. hyrköp). Om du väljer att betala med Klarna (Klarnas kassalösning) samlar Klarna in olika personuppgifter från dig. Klarna använder cookies för att optimera användningen av Klarnas kassalösning. Mer information om användningen av Klarna-cookies finns på följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Mer information finns i Klarnas integritetspolicy under följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Leverantören av denna betaltjänst är Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad Paydirekt). Om du gör en betalning via Paydirekt samlar Paydirekt in olika transaktionsuppgifter och vidarebefordrar dem till den bank som du är registrerad hos Paydirekt. Utöver de uppgifter som krävs för betalningen kan Paydirekt också samla in ytterligare uppgifter, t.ex. leveransadress eller enskilda varor i kundvagnen, som en del av transaktionsbehandlingen. Paydirekt autentiserar sedan transaktionen med hjälp av det autentiseringsförfarande som banken har lagrat. Betalningsbeloppet överförs sedan från ditt konto till vårt konto. Varken vi eller tredje part har tillgång till dina kontouppgifter. För mer information om betalning med Paydirekt, se de allmänna villkoren och Paydirekts sekretesspolicy på https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

omedelbar överföring Sofort

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad ”Sofort GmbH”). Med hjälp av förfarandet ”Sofortüberweisung” får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter. Om du har valt betalningsmetoden ”Sofortüberweisung” ska du skicka PIN-koden och en giltig TAN till Sofort GmbH, så att företaget kan logga in på ditt bankkonto online. Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter inloggning och utför överföringen till oss med hjälp av det TAN som du har överfört. Därefter skickar den omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. När du har loggat in kontrolleras automatiskt din omsättning, kreditgränsen för kontokrediten och om det finns andra konton och deras saldon. Förutom PIN-koden och TAN-koden överförs de betalningsuppgifter som du har angett samt personuppgifter till Sofort GmbH. Uppgifterna om din person är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvivel och för att förhindra bedrägerier. Mer information om betalning med omedelbar banköverföring finns på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Leverantören av denna betaltjänst är Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Närmare uppgifter om hur dina uppgifter används finns i Amazon Pay:s sekretesspolicy på följande länk: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Leverantören av denna betaltjänst är Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad ”Mollie”). Med hjälp av Mollie kan vi integrera olika betalningsmetoder på vår webbplats. Mer information finns i Mollies sekretesspolicy: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Leverantör av denna betaltjänst är PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad PayOne). För mer information hänvisas till PayOnes sekretesspolicy: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Leverantören av denna betaltjänst är paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (nedan kallad ”giropay”).

Mer information finns i giropays dataskyddspolicy på följande adress: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad American Express).

American Express kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Uppgiftsöverföringen till USA baseras på de bindande företagsreglerna. Mer information finns här: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Mer information finns i American Express sekretesspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallat ”Mastercard”).

Mastercard kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Mer information finns här: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (nedan kallad ”VISA”).

Storbritannien anses vara ett säkert land utanför EU när det gäller dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att dataskyddsnivån i Storbritannien är likvärdig med dataskyddsnivån i Europeiska unionen.

VISA kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Uppgiftsöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Mer information finns i VISA:s sekretesspolicy: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Anpassade tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, post eller genom att skicka in ett jobbansökningsformulär online). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas strängt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter

Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla alla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.), om de behövs för att fatta ett beslut om upprättandet av ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för ovanstående är § 26 BDSG enligt tysk lag (förhandling om ett anställningsförhållande), art. 6(1)(b) GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – under förutsättning att du har gett oss ditt samtycke – artikel 6(1)(b) i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar). 6(1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla det samtycke som du har gett. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan.

Om din jobbansökan leder till att du blir anställd kommer de uppgifter du lämnat att arkiveras enligt § 26 i BDSG och art. 6(1)(b) GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

Period för arkivering av uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande eller om du förkastar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter som du har lämnat på grundval av våra legitima intressen (art. 6.1 f GDPR) i upp till sex månader från slutet av ansökningsförfarandet (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen fungerar särskilt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av sexmånadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering att ske först när syftet med fortsatt lagring inte längre föreligger.

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen) eller om lagstadgade krav på lagring av uppgifter förhindrar radering.

Tillträde till sökandebasen

Om vi inte ger dig ett erbjudande om arbete kan du eventuellt ansluta dig till vår sökandegrupp. Om du blir antagen kommer alla dokument och all information från ansökan att överföras till sökandebasen för att kontakta dig om det finns lämpliga lediga platser.

Inträdet i sökandebasen grundar sig uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (art. 6.1 a GDPR). Överenskommelsen om inlämning är frivillig och har inget samband med det pågående ansökningsförfarandet. Den berörda personen kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall kommer uppgifterna från sökandebasen att raderas oåterkalleligt, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl för lagring.

Uppgifterna från sökandebasen kommer oåterkalleligt att raderas senast två år efter det att samtycke har beviljats.