A.Splošni del

 1. Pogodbenice

1.1.

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju “SPP”) veljajo za vse pogodbe med podjetjem Langguth GmbH, Große Ziegelohstraße 2, 06636 Laucha/ Unstrut, ki ga zastopa direktor, g. Marc Langguth in naročnik ter ureja vse podrobnosti med tema strankama v zvezi z opravljanjem storitev.

1.2.

Stranka v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je podjetnik v smislu člena 14 nemškega civilnega zakonika (BGB) ali trgovec v smislu člena 1 nemškega trgovinskega zakonika (HGB) ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava.

 1. Predmet pogodbe

2.1.

Predmet pogodbe je vsebina ustrezne potrditve naročila družbe Langguth GmbH z dokumenti, na katere se sklicuje, vključno s splošnimi pogoji poslovanja v različici, veljavni v času sklenitve pogodbe.

2.2.

Pogodbeni pogoji stranke, ki odstopajo od teh splošnih pogojev poslovanja in/ali so v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja, se ne priznajo, ne glede na to, ali pomenijo bistveno spremembo potrditve naročila. Nasprotno velja le, če se družba Langguth GmbH izrecno pisno strinja z njegovo veljavnostjo.

 1. Sklenitev pogodbe

3.1.

Pogodba med strankama začne veljati, ko stranka kupi storitev prek spletne strani podjetja Langguth GmbH. S klikom na gumb za naročilo in sprejetjem splošnih pogojev poslovanja stranka družbi Langguth GmbH ponudi sklenitev pogodbe. Stranka bo nato na elektronski naslov, ki ga je navedla, prejela samodejno elektronsko sporočilo s potrditvijo prejema naročila. To elektronsko sporočilo ne pomeni zavezujočega sprejetja naročila. Sprejem naročila se opravi z ločenim e-poštnim sporočilom.

3.2.

Če stranki skleneta pogodbo po telefonu, bo stranka prejela pisno potrditev po e-pošti, vključno s potrditvijo pogodbe. pogojev, dogovorjenih po telefonu. Dodatna pojasnila strank niso potrebna.

3.3.

3.3.1.
Pogodba je sklenjena tudi, če podjetje Langguth GmbH prejme naročilnico podjetja Langguth GmbH s podpisom stranke po pošti, telefaksu, elektronski pošti ali drugih elektronskih sredstvih ali če podjetje Langguth GmbH na podlagi naročilnice drugače pisno potrdi sklenitev pogodbe.

3.3.2.
Naročilnica podjetja Langguth GmbH, ki jo je stranka vsebinsko spremenila, se šteje za novo ponudbo stranke; pogodba začne veljati šele, ko jo podjetje Langguth GmbH izrecno sprejme. Izvedba se ne šteje za implicitni sprejem spremenjene pogodbene ponudbe.

 1. Specifikacija zmogljivosti

4.1.

Opis storitve, ki je na voljo v vsakem primeru, je naveden v delu B teh splošnih pogojev poslovanja.

4.2.

Pogodba družbi Langguth GmbH daje pravico, da podatke o strankah in podatke, ki nastanejo med poslovnim odnosom, uporabi za analize trendov in preglede ter jih anonimno objavi. Pri tem je družba Langguth GmbH dolžna upoštevati veljavne predpise o varstvu podatkov.

4.3.

Zaščita pred konkurenco ni zagotovljena.

 1. Nadomestilo za storitev

5.1.

Nadomestilo za storitve, ki jih opravlja družba Langguth GmbH, se določi po cenah, objavljenih na spletni strani družbe Langguth GmbH v času sklenitve pogodbe. Vse cene ne vključujejo DDV.

5.2.

Za cene storitev, ki niso objavljene na spletni strani podjetja Langguth GmbH, se podjetje Langguth GmbH in stranka dogovorita posebej.

 1. Plačilni sporazumi, ureditev stroškov in pravica do zadržanja

6.1.

Račun se izstavi ob sklenitvi pogodbe, razen če je v posamezni pogodbi dogovorjeno drugače. Podjetje Langguth GmbH si pridržuje pravico, da od stranke zahteva vnaprejšnjo izpolnitev.

6.2.

Zahtevek za plačilo zapade v plačilo 10 dni po izstavitvi računa brez odbitka. V primeru zamude ali odloga plačila se zaračunajo obresti po stopnji 9 odstotnih točk nad osnovno obrestno mero Evropske centralne banke ter stroški in pristojbine za vzpostavitev in uveljavljanje zahtevka za plačilo. Poleg tega ima družba Langguth GmbH pravico zahtevati pavšalno zamudno pristojbino v višini 40 EUR (člen 288(5) BGB).

6.3.

V primeru zamude pri plačilu ima družba Langguth GmbH pravico do prekinitve storitev ali njihovih delov do popolnega plačila. To ne velja, če ima stranka pravico do zadržanja. Če v primeru dogovorjenega plačila v obrokih posamezen obrok ni plačan v 30 dneh od datuma zapadlosti, celoten preostali znesek zapade takoj; ustrezno se uporabi pravica do zadržanja iz stavka 1.

6.4.

Plačilo z bančnim nakazilom iz tujine sprejemamo le, če stranka plača tudi vse nastale bančne stroške.

6.5.

Plačila stranke se vedno najprej pobotajo z najstarejšo obstoječo terjatvijo. Družba Langguth GmbH lahko zavrne opravljanje svojih storitev, dokler stranka ne plača vseh zapadlih plačil.

6.6.

Pridržujemo si pravico, da račune in vso korespondenco v zvezi z računi, kot so opomini za plačilo, vendar ne omejeno nanje, pošljemo samo kot priponko v e-pošti. V ta namen se stranka zavezuje, da bo za pošiljanje zagotovila posodobljen elektronski naslov in da bo družbo Langguth GmbH nemudoma obvestila o morebitnih spremembah elektronskega naslova.

 1. Osnove sodelovanja

7.1.

Pravice kupca iz pogodbe so neprenosljive in neprenosljive. Za prevzem pogodbe s strani tretje osebe je potrebno pisno soglasje družbe Langguth GmbH.

7.2.

Stranka se zavezuje, da bo podjetju Langguth GmbH pravočasno posredovala vse informacije in dokumente, ki so potrebni in primerni za izvedbo pogodbene storitve. Vse dodatne obveznosti sodelovanja s strani stranke so določene v delu B teh splošnih pogojev poslovanja v skladu z ustreznim opisom storitve za posamezen izdelek.

7.3.

Stranka mora zagotoviti, da vsa vsebina, ki jo objavi na spletnih straneh družbe Langguth GmbH ali jo predloži družbi Langguth GmbH v objavo, ni zaščitena s pravicami tretjih oseb. Stranka zagotavlja, da ima vse pravice tretjih oseb do uporabe. Stranka mora družbi Langguth GmbH na prvi poziv povrniti škodo, ki bi nastala zaradi kršitve te določbe. Z oddajo naročila kupec potrdi, da je pridobil vse pravice uporabe imetnikov avtorskih pravic, pomožnih avtorskih pravic in drugih pravic na dokumentih in podatkih, ki jih je predložil, ki so potrebne za njihovo objavo na internetu, ali da lahko z njimi prosto razpolaga.

7.4.

Za nadaljnji razvoj naše (storitvene) uspešnosti, zlasti glede na trende v panogi in proaktivno odzivanje na spremembe na trgu, družba Langguth GmbH redno izvaja teste. Pri tem je treba preveriti, katere predstavitvene metode, spremembe izdelkov ali storitve so pri uporabnikih in kupcih bolje sprejete. Družba Langguth GmbH strank o takšnih testih praviloma ne obvešča vnaprej. Načeloma pa stranka tudi nima pravice ugovarjati izvedbi testa.

7.5.

Obe stranki si bosta po najboljših močeh prizadevali za nemoteno delovanje svojih spletnih platform in sistemov. Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da internetne platforme in sistemi ne bodo imeli motenj v delovanju. Zlasti zaradi vzdrževalnih del lahko pride do motenj in prekinitev storitev.

7.6.

Za storitve, ki so objavljene in/ali se uporabljajo na spletnih straneh, ki jih ne upravlja družba Langguth GmbH, lahko poleg teh splošnih pogojev veljajo dodatne zahteve in omejitve, zlasti poleg določb dela B teh splošnih pogojev.

 1. Avtorske pravice in druge pomožne avtorske pravice

8.1.

Ta pogodba ne vključuje prenosa lastništva ali pravic uporabe, licenc ali drugih pravic do programske opreme na stranko. Vse pravice do programske opreme, ki jo uporablja stranka, do znamk, naslovov, blagovnih znamk in avtorskih pravic ter drugih komercialnih pravic/pravic za zaščito izvedbe družbe Langguth GmbH ostanejo družbi Langguth GmbH brez omejitev.

8.2.

Vsi rezultati dela in informacije, ki jih objavi podjetje Langguth GmbH, so predmet avtorskih pravic podjetja Langguth GmbH. Iz tega so izključeni samo tisti rezultati dela in informacije, ki jih objavi družba Langguth GmbH in jih je ustvarila stranka ali tretja oseba ter jih je družba Langguth GmbH v nespremenjeni obliki prevzela za objavo na internetu.

8.3.

Podjetje Langguth GmbH je proizvajalec in avtor svojih zbirk podatkov v smislu člena 87a(1), (2) UrhG in člena 4 UrhG ter lastnik vseh povezanih izključnih pravic.

 1. Določbe o povezavah API

9.1.

Družba Langguth GmbH je razvila različne programske vmesnike (v nadaljevanju “Langguth GmbH -API”), ki jih družba Langguth GmbH da na voljo stranki za povezovanje in komunikacijo s portali družbe Langguth GmbH. API (Application Programming Interface) je strojno berljiva povezava med ponudnikom API (Langguth GmbH) in uporabnikom API (stranko) za namen komunikacije. Langguth GmbH -API omogoča stranki, da v okviru tega poglavja komunicira z družbo Langguth GmbH.

9.2.

Stranka se zavezuje, da bo na portale družbe Langguth GmbH priključila samo tiste aplikacije, ki jih je družba Langguth GmbH predhodno odobrila. Aplikacija vključuje vse naročnikove programe ali sisteme IT, ki jih je treba povezati, ustvariti in/ali prilagoditi in ki so neposredno potrebni za povezavo in/ali komunikacijo z Langguth GmbH -API. Družba Langguth GmbH bo vnaprej preverila vlogo, da se prepriča, da izpolnjuje tehnične zahteve. Podjetje Langguth GmbH obvesti stranko o zahtevah na začetku izvajanja.

Stranka se zavezuje, da bo skrbno in stalno preverjala svojo aplikacijo, da ne bo vsebovala virusov, črvov, časovnih bomb, trojanskih konjev ali drugih škodljivih ali zlonamernih kod, datotek, skript, agentov ali programov ali da jih ne bo prenašala prek Langguth GmbH -API. Stranka se zavezuje, da ne bo izvajala napadov DNS Napadi DNS so zlasti DoS, DDoS, DNS Spoofing/DNS Cache Poisoning, Fast Flux, Reflected Attacks ali Reflective Amplification DoS.

Če obstajajo znaki, da aplikacija med delovanjem ne izpolnjuje pogodbenih zahtev, družba Langguth GmbH o tem nemudoma obvesti stranko in od nje zahteva, da napako nemudoma odpravi, pri čemer je rok za odpravo napake odvisen od njene resnosti. Če stranka ne izpolni zahteve v določenem roku, si družba Langguth GmbH pridržuje pravico, da do odprave napake blokira dostop do API.

9.3.

Stranka si mora v razumnih mejah prizadevati, da bodo njeni sistemi funkcionalni za komunikacijo prek Langguth GmbH -API. Stranka se zavezuje, da podjetju Langguth GmbH -API ne bo kodirala ali pošiljala odvečnih poizvedb. Redundantne zahteve se uvrščajo med napade, podobne DDoS, in bodo privedle do začasne ali trajne blokade Langguth GmbH -API ali, v primeru ponavljajočih se ali znatnih okvar internetne platforme, do prekinitve pogodbe. Internetna platforma obsega celotno programsko opremo in strojno opremo, ki se uporablja za delovanje portalov družbe Langguth GmbH. Šteje se, da je oslabitev pomembna, če povzroči izgubo podatkov ali prekinitve v delovanju spletne platforme.

9.4.

Podjetje Langguth GmbH stranki podeli časovno in prostorsko omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe API podjetja Langguth GmbH za razvoj, testiranje, podporo in delovanje aplikacije v okviru dejavnosti portalov podjetja Langguth GmbH in trajanja pogodbe. Stranka ne sme poskušati narediti celotne programske opreme ali njenega dela na voljo v kakršni koli človeku razumljivi obliki z dekompiliranjem, razstavljanjem, povratnim inženiringom ali kako drugače.

9.5.

Pooblastila razvijalca (zlasti gesla, ključi in ID odjemalca) so namenjena stranki in označujejo njeno povezavo API podjetja Langguth GmbH. Stranka je dolžna svoje podatke o dostopu varovati kot zaupne in si ustrezno prizadevati, da tretjim osebam prepreči uporabo teh podatkov o dostopu. Pooblastila razvijalca ne smejo biti vgrajena v odprtokodne projekte.

Stranka prejme tako imenovani ključ potrošnika, niz znakov, ki jo identificira in pooblašča za delo z in na API podjetja Langguth GmbH. Stranka ne sme razkriti ključa potrošnika tretjim osebam in mora sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi zagotovi, da tretje osebe ne dobijo dostopa do ključa potrošnika. Stranka je odgovorna za vse operacije, opravljene z njenim ključem.

9.6.

Stranka je dolžna svoje aplikacije in sisteme zavarovati in zaščititi pred zunanjimi napadi in tehničnimi napakami v skladu z vsemi splošno priznanimi tehnološkimi pravili, da bi preprečila napade na internetno platformo družbe Langguth GmbH in škodo nanjo. V primeru zunanjega napada ali tehnične okvare, ki lahko škoduje podatkom ali sistemom družbe Langguth GmbH, mora stranka nemudoma, najpozneje pa v 36 urah, o tem pisno obvestiti družbo Langguth GmbH in sprejeti vse možne in potrebne ukrepe za zaščito podatkov in sistemov družbe Langguth GmbH pred škodo. Poslabšanja lahko privedejo do začasne ali trajne blokade podjetja Langguth GmbH -API ali, v primeru ponavljajočih se ali znatnih slabitev internetne platforme, do prekinitve pogodbe. Internetna platforma obsega celotno programsko opremo in strojno opremo, ki se uporablja za delovanje portalov družbe Langguth GmbH. Šteje se, da je oslabitev pomembna, če povzroči izgubo podatkov ali prekinitve v delovanju spletne platforme.

9.7.

Po prekinitvi pogodbe med stranko in družbo Langguth GmbH bodo vse povezave API s portali družbe Langguth GmbH prekinjene v oseminštiridesetih (48) urah.

 1. Garancijski in zastaralni rok

10.1.

Podlaga za opravljanje storitev so izključno pisno dogovorjene značilnosti storitev in obseg storitev. Stranka mora storitve pregledati takoj po prejemu in družbo Langguth GmbH nemudoma obvestiti o morebitnih napakah. Če tega ne stori, se šteje, da so bile storitve opravljene brez napak.

10.2.

Družba Langguth GmbH najprej poskuša izpolniti svojo obveznost naknadne izpolnitve tako, da odpravi napako. Le če se to dvakrat ne zgodi, lahko kupec odstopi od pogodbe ali izkoristi pravico do znižanja cene.

10.3.

Garancijski zahtevki kupca ne veljajo za napake, ki pomenijo le neznatno odstopanje od dogovorjene kakovosti ali le neznatno poslabšanje uporabnosti.

10.4.

Vsi garancijski zahtevki zastarajo v enem letu. Zastaralni rok začne teči, ko stranka izve za napako ali bi v primeru hude malomarnosti morala vedeti zanjo.

 1. Odgovornost

11.1.

Družba Langguth GmbH je odškodninsko odgovorna na kakršni koli pravni podlagi v primeru naklepa ali hude malomarnosti.

11.2.

V drugih primerih je družba Langguth GmbH odgovorna le v primeru kršitve pogodbene obveznosti, katere izpolnitev najprej omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na katere spoštovanje se lahko stranka redno zanaša (t. i. glavna obveznost), in sicer omejeno na odškodnino za predvidljivo in tipično škodo. V vseh drugih primerih je odgovornost izključena – ob upoštevanju naslednje določbe v členu 11.3 dela A.

11.3.

Zgornje omejitve in izključitve odgovornosti ne vplivajo na odškodninsko odgovornost, ki izhaja iz poškodb življenja, telesa ali zdravja, in na odgovornost po Zakonu o odgovornosti za izdelke.

11.4.

Stranka lahko odstopi od pogodbe ali jo prekine zaradi kršitve obveznosti, ki ne pomeni napake, le, če je za to kršitev obveznosti odgovorna družba Langguth GmbH.

11.5.

Če tretje osebe proti stranki uveljavljajo zahtevke (“zahtevek iz naslova lastninske pravice”) zaradi kršitve patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk, poslovnih označb ali poslovnih skrivnosti s storitvijo družbe Langguth GmbH (“kršitev lastninske pravice”), družba Langguth GmbH stranki povrne vse stroške (vključno z razumnimi stroški pravne obrambe) in zahtevke, ki jih je utrpela zaradi pravnomočnih sodb pristojnih sodišč ali družba Langguth GmbH s pisno poravnavo, če (i) vzroka za kršitev lastninske pravice ni določila stranka, na primer v primeru objave nedovoljene vsebine v skladu z Del B., točka 1.3.2, (ii) stranka pisno obvesti družbo Langguth GmbH v največ dvajsetih (20) delovnih dneh po prvi reklamaciji, (iii) družba Langguth GmbH ohrani izključni nadzor nad obrambo pred zahtevkom iz naslova pravic intelektualne lastnine in (iv) stranka zagotovi razumno pomoč in vse informacije, ki družbi Langguth GmbH omogočajo izpolnjevanje njenih obveznosti po tej pogodbi. Zgornja obveznost ne velja za ukrepe ali izjave, za katere družba Langguth GmbH ni dala predhodnega pisnega soglasja, in ne velja, če stranka nadaljuje s kršitvami po tem, ko je bila obveščena o spremembah, ki bi preprečile kršitev. Če pristojno sodišče ugotovi kršitev lastninskih pravic ali če družba Langguth GmbH meni, da je to mogoče, lahko družba Langguth GmbH po lastni presoji in na lastne stroške (i) zamenja ali spremeni predstave tako, da ne bo več prihajalo do kršitev lastninskih pravic, ali (ii) zagotovi stranki pravico do uporabe lastninske pravice ali (iii) če se sprejmejo ukrepi v skladu z (i) ali (ii) niso mogoči ali niso razumni, izredno prekine to pogodbo s takojšnjim učinkom.

 1. Zaupnost in varstvo osebnih podatkov

12.1.

Družba Langguth GmbH se zavezuje, da bo ohranila v tajnosti vse informacije, označene kot “zaupne”, ki jih družba Langguth GmbH prejme od stranke v okviru te pogodbe. To obveznost mora podjetje Langguth GmbH izpolniti tudi po izteku pogodbenega roka.

12.2.

Stranka je odgovorna za čim večjo skrbnost pri uporabi identifikacijskih številk, gesel, uporabniških imen ali drugih varnostnih naprav, ki so na voljo v povezavi s storitvami, in za sprejetje vseh ukrepov za zagotovitev zaupnega in varnega ravnanja s podatki ter preprečitev njihovega razkritja tretjim osebam. Stranka je odgovorna za uporabo svojih gesel ali uporabniških imen s strani tretjih oseb, če ne more trajno dokazati, da dostopa do teh podatkov ni povzročila sama in da na razloge za to ni mogla vplivati. Stranka mora družbo Langguth GmbH nemudoma obvestiti o morebitni ali že znani nepooblaščeni uporabi svojih podatkov za dostop. Če stranka krši eno ali več obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja, vključno s tistimi iz tega poglavja, vendar ne omejeno nanje, ima družba Langguth GmbH pravico, da brez dodatnega obvestila prekine storitve in odstrani storitve s spletnega mesta, ne da bi se odpovedala kakršnim koli plačilnim obveznostim stranke.

12.3.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta ohranili v tajnosti in tretjim osebam ne bosta razkrili vseh informacij, ki sta jih neposredno ali posredno pridobili v zvezi z zadevno pogodbo in med njenim izvajanjem ter so tehnične, finančne ali druge komercialne ali zaupne narave. Nobena tretja oseba ni povezana z družbo Langguth GmbH v smislu §§ 15 in naslednjih. AktG (nemški zakon o delniških družbah).

12.4.

Ta obveznost zaupnosti ne velja za informacije, ki so očitne ali so bile stranki že znane ali jih je stranka pridobila na zakonsko dovoljen način od tretje osebe ali jih je razvila sama, ne da bi pri tem kršila obveznosti zaupnosti. Dokazno breme nosi stranka, ki se sklicuje na to.

12.5.

Te obveznosti celovite zaupnosti ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi zadevne pogodbe.

12.6.

Podjetje Langguth GmbH je upravičeno do zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov stranke v skladu z določbami veljavnih zakonov o varstvu podatkov, smernic in drugih predpisov.

12.7.

Družba Langguth GmbH prav tako zagotavlja, da so vsi zaposleni v družbi Langguth GmbH zavezani k varovanju tajnosti podatkov in ohranjanju posebne zaupnosti v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, telekomunikacijah in drugimi ustreznimi zakoni.

 1. Opozorilo, sodna odločba

Če je podjetje Langguth GmbH stranko opozorilo zaradi objave ali njene vsebine na spletnih straneh, če je stranka že podala izjavo o prenehanju uporabe določene vsebine, ki je bila dana na voljo za objavo ali jo je objavila sama, ali če je bila vročena ustrezna sodna odredba, sodba ali druga odločitev sodišča ali uradna odredba, je stranka dolžna o tem nemudoma pisno obvestiti podjetje Langguth GmbH. Če stranka tega ne stori, družba Langguth GmbH ni odgovorna. Naročnik je v tem primeru dolžan družbi Langguth GmbH na prvo zahtevo povrniti škodo zaradi morebitnih zahtevkov tretjih oseb in družbi Langguth GmbH povrniti vso nastalo škodo.

 1. Trajanje in prenehanje

Pogodba začne veljati ob sklenitvi pogodbe, razen če ni drugače dogovorjeno. Pogodba se samodejno konča s potekom dogovorjenega časa, razen če iz dela B teh splošnih pogojev poslovanja ne izhaja kaj drugega.

 1. Končne določbe

15.1.

Te splošne pogoje poslovanja in celotno pravno razmerje med pogodbenima strankama ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije z izključitvijo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in mednarodnega zasebnega prava ter njegovih klavzul o izbiri prava ali kolizijskih pravil.

15.2.

Izključna pristojnost je v Düsseldorfu v Nemčiji.

 1. Posebni del
 2. Oglasi za delo in uporaba platforme

1.1.

1.1.1.
Podjetje Langguth GmbH stranki zagotovi oglasni prostor za objavo oglasov za delo na spletnih straneh podjetja Langguth GmbH. Oglasi za delo (“oglasi”) so objavljeni na internetu v imenu naročnika.

1.1.2.
Podjetje Langguth GmbH na svojih spletnih straneh poleg zaposlitvenih oglasov zagotavlja tudi druge poklicne in karierne storitve ter informacije za uporabnike in stranke. Ob upoštevanju interesov uporabnikov in strank je za zagotavljanje uporabnosti spletnih strani bistvena prejemniku prijazna priprava in predstavitev informacij s strani družbe Langguth GmbH. Langguth GmbH si zato pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji prilagodi predstavitev spletnih strani ter prekine ali razširi storitve, če te niso pogodbeno zagotovljene.

1.1.3.
Podjetje Langguth GmbH v oglase za delo vključi gumb z oznako “Objavi delo” ali podobno. Na tej povezavi lahko kandidati vpišejo svoje kontaktne podatke ter naložijo svoj življenjepis in druge dokumente za prijavo na obrazcu za prijavo, ki je na voljo na tej povezavi. Glede na izbiro stranke lahko ta gumb a) na spletno stran, ki jo določi stranka, ali b) povezavo do standardiziranega obrazca za prijavo, ki ga družba Langguth GmbH uporablja na svojih platformah. Podatki, zahtevani v prijavnem obrazcu, se s pošiljanjem prijave prenesejo na račun družbe Langguth GmbH (“center za stranke”) in jih stranka lahko prejme prek tega računa.

V tem primeru ima družba Langguth GmbH dostop do podatkov o prijavah kandidatov le, če so prijavo oddali kandidati, registrirani pri družbi Langguth GmbH. Družba Langguth GmbH nato pridobi informacije o vlogi iz uporabniškega profila registriranega kandidata. V tem primeru je za obdelavo podatkov odgovorna vsaka stranka posebej.

1.1.3.1.
Če je prenos informacij o statusu s strani stranke družbi Langguth GmbH tehnično omogočen in mogoč, mora stranka družbi Langguth GmbH posredovati informacije o statusu prijave kandidatov. Naročnik bo družbi Langguth GmbH posredoval samo podatke o statusu tistih kandidatov, ki so se pri naročniku prijavili prek platforme Langguth GmbH in so pri njej registrirani z uporabniškim računom. Informacije o stanju so informacije o stanju prijav kandidatov pri stranki. To vključuje na primer prejem prijave, odpiranje prijav ali zavrnitev kandidatov. Podjetje Langguth GmbH zagotavlja, da za prenos in obdelavo teh osebnih podatkov kandidatov obstaja pravna podlaga v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Pri obdelavi podatkov o statusu stranka in družba Langguth GmbH delujeta kot skupna upravljavca, zato se za to obdelavo uporablja del D teh splošnih pogojev poslovanja. Če je v interesu stranke, da se kandidatom ne prikažejo določene informacije o statusu, kot je zavrnitev kandidatov, družba Langguth GmbH teh informacij kandidatom ne bo prikazala. Langguth GmbH lahko podatke anonimno uporabi za statistično vrednotenje.

1.1.4.
Družba Langguth GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za dostavljeno podatkovno gradivo, oglasna besedila ali s tem povezane nosilce podatkov in jih zlasti ni dolžna hraniti ali vrniti stranki. Izbris po izteku pogodbe poteka v skladu z zakonskimi zahtevami.

1.1.5.
Glede na kategorijo izdelkov, ki jo izbere stranka in je na voljo na spletni strani https://my-job.work/de/jobs/, se oglasi za delo objavijo na spletni strani za obdobje, dogovorjeno v vsaki posamezni pogodbi (“obdobje objave”). Če so oglasi objavljeni v pogodbenem obdobju, bodo objavljeni za celotno 30-dnevno obdobje. Po izteku obdobja za posredovanje dela se lahko objava delovnega mesta podaljša vedno za 30 dni, če se to stori v okviru pogodbenega obdobja. Stranka lahko razširitev pridobi prek razširitve svojega kupljenega paketa. Stranka lahko sama vnese spremembe v centru za stranke. Podaljšanje objave oglasa za delo se šteje za podaljšano objavo, za katero se plača pristojbina na podlagi pogodbe med družbo Langguth GmbH in stranko.

1.1.6.
Oglase za delo lahko registrirani uporabniki shranijo v svojih računih za največ šest mesecev, zato so lahko registriranim uporabnikom vidni tudi po izteku obdobja namestitve v skladu s točko 1.1.5 dela A.

1.1.7.
Objava oglasa za delo se lahko objavi le v dogovorjenem pogodbenem obdobju. Po izteku pogodbenega obdobja preneha pravica stranke do uporabe oglasnih površin, ki niso bile uporabljene v pogodbenem obdobju. Število dogovorjenih oglasov za delo se lahko objavi le v dogovorjenem pogodbenem obdobju. Po izteku pogodbenega obdobja preneha pravica stranke do uporabe oglasnih površin, ki niso bile uporabljene v pogodbenem obdobju.

1.2.

1.2.1.
Pri pripravi oglasov za delo mora stranka upoštevati standarde kakovosti podjetja Langguth GmbH. To vključuje zlasti zagotavljanje naziva in opisa delovnega mesta ter logotipa naročnikovega podjetja v skladu s standardi kakovosti in drugimi zahtevami.

1.2.2.
Za vsebino, ki jo posreduje in je namenjena objavi, je v skladu z zakoni o tisku, konkurenci, varstvu podatkov in drugimi zakoni odgovoren izključno naročnik. Zlasti je stranka sama odgovorna za skladnost z ustreznimi veljavnimi zakonskimi določbami v zvezi z vsebino, ki jo dostavi. Poleg tega stranka zagotavlja, da vsebina oglasov ne krši zakonskih prepovedi ali pravic tretjih oseb.

 

1.2.3.
Stranka mora svojo infrastrukturo konfigurirati v skladu z ustreznim stanjem tehnike tako, da ni niti cilj niti izhodišče motenj, ki bi lahko ogrozile internetno storitev družbe Langguth GmbH ali na splošno nemoteno in brezhibno delovanje omrežja.

1.3.

1.3.1.
Družba Langguth GmbH si pridržuje pravico, da ne izvede naročil stranke ali da že objavljene oglase za delo ponovno odstrani, če objavljena vsebina krši zakonske zahteve, uradne prepovedi, pravice tretjih oseb, moralo ali splošne pogoje poslovanja družbe Langguth GmbH. Enako velja, če so v imenu stranke nastavljene povezave do elementov storitev, ki neposredno ali posredno vodijo na strani z nedopustno vsebino. To ne vpliva na strankino obveznost plačila. Družba Langguth GmbH je dolžna odstraniti takšno nezakonito vsebino le v okviru zakonskih določb in na zahtevo stranke. Družba Langguth GmbH si pridržuje pravico do (ponovne) objave naročil, ki so bila odstranjena ali niso bila izvršena, če je stranka odpravila vzrok, družba Langguth GmbH pa je razmislila o uveljavljanju svoje pravice do zavrnitve. Če je družba Langguth GmbH odgovorna za nezakonito vsebino ali druge kršitve zakona, za katere je odgovorna stranka, mora stranka na prvo zahtevo družbi Langguth GmbH povrniti škodo. Nadomestilo vključuje potrebne sodne stroške.

1.3.2.
Pravica do zavrnitve obstaja tudi, če stranka ne izpolnjuje naslednjih zahtev:

1.3.2.1.
Če se oglašuje samozaposlitev ali samostojno delo, mora biti to v besedilu jasno označeno.

1.3.2.2.
Razpis za delovno mesto, objavljen na spletnem mestu, mora biti dostopen in na voljo kandidatom, da si ga ogledajo in se nanj prijavijo. Če družba Langguth GmbH ugotovi, da oglas za delovno mesto ne obstaja več ali da kandidatom ni več dostopen, si pridržuje pravico, da ga brez predhodnega obvestila stranki odstrani z oglasne deske. To velja tudi, če oglas za delo v roku, dogovorjenem v naročilnici stranke, ne obstaja več. Če se od kandidatov zahteva predplačilo ali lastne finančne naložbe (vključno z udeležbo na usposabljanju in potnimi stroški), mora biti to jasno navedeno v besedilu. Enako velja, če je uspešno zaposlovanje novih članov naročeno za samostojni sistem.

1.3.2.3.
Vsebina se mora nanašati na prosto delovno mesto ali dejavnost. Oglaševanje članstva v klubih ali združenjih ni dovoljeno. Poleg tega je nedopustno oglaševanje za sodelovanje v nezakonitih strukturnih distribucijah (§ 16 UWG).

1.3.2.4.
Spletne strani, ki jih podjetje Langguth GmbH imenuje ali pošilja v povezovanje, morajo izpolnjevati minimalne zakonske zahteve, zlasti pa morajo imeti odtis, ki je v skladu s pravnimi načeli in načeli, ki jih je razvila sodna praksa.

1.3.2.5.
Dovoljene povezave so dovoljene le kot tako imenovane “no follow” povezave, kar pomeni, da morajo biti nastavljene tako, da jih iskalniki ne uporabljajo za izračun priljubljenosti povezav.

1.3.2.6.
Celotna vsebina oglasa mora biti neposredno vidna uporabnikom. Če jih družba Langguth GmbH izrecno ne ponuja kot del posebnih oglaševalskih izdelkov, so naročnikove lastne kode za sledenje in interaktivni elementi, npr. elementi “oglaševanja”, prepovedani. ki jih je mogoče nadzorovati s kliki ali premikanjem z miško, so nedopustni. To ne velja za povezave do drugih strani in e-poštnih naslovov, ki sicer izpolnjujejo zahteve te klavzule. V vsakem primeru morajo biti povezave oblikovane tako, da je prepoznavno, kdaj povezujejo na zunanje strani.

1.3.2.7.
Upoštevati je treba zahteve splošnega zakona o enakem obravnavanju.

1.3.2.8.
Tudi če so zgornje zahteve izpolnjene, se poleg vsebine, povezane z delovnim mestom ali dejavnostjo, ne sme objavljati vsebine, ki ni povezana z iskanjem zaposlitve, kot so tekmovanja, dogodki, ki niso povezani s kariero, čiste oglaševalske kampanje itd.

Če te zahteve niso izpolnjene, se vsebina šteje za nezakonito vsebino, kar ima posledice v skladu s členom 1.3.1 dela B.

1.3.3.
Družba Langguth GmbH posreduje sporočila stranke vlagatelju samo kot kurir. Stranka jamči, da bo družbi Langguth GmbH posredovala vsa zakonsko zahtevana sporočila za posredovanje prosilcem in da posredovana sporočila ne kršijo veljavne zakonodaje. V zvezi s tem je treba posebej omeniti obveznost obrazložitve za kandidate invalide v skladu s členom 81 SGB IX. V primeru nezakonito izpuščenih ali nezakonitih sporočil naročnika kandidatom mora naročnik na prvo zahtevo družbi Langguth GmbH povrniti škodo za vse zahtevke tretjih oseb, družba Langguth GmbH pa si pridržuje pravico do razkritja kontaktnih podatkov naročnika prizadetim kandidatom.

1.3.4.
Opozarjamo, da lahko tudi v drugih državah veljajo določene zakonske zahteve in prepovedi za oglase za delo. Te je treba upoštevati. Kupec se mora samostojno seznaniti z morebitnimi posebnostmi in omejitvami.

1.3.5.
Družba Langguth GmbH si prizadeva za nenehno optimizacijo odzivov na oglase za delo strank ter za povečanje števila in kakovosti prijav, ki jih je mogoče pridobiti. To vključuje:

1.3.5.1.
sodelovanje v vseh medijih (vključno s spletnimi, offline, televizijskimi, mobilnimi in gibljivimi slikovnimi izdelki ter novimi načini uporabe). Naročnik se strinja, da lahko podjetje Langguth GmbH objavi elemente izvedbe na spletu in/ali zunaj njega v tiskani, zvočni ali slikovni obliki, vključno s tiskanimi ali spletnimi mediji sodelujočih partnerjev. Podjetje Langguth GmbH pri vseh sodelovanjih posveča pozornost podobi in kakovosti sodelujočega partnerja;

1.3.5.2.
Zagotavljanje uporabniku prijazne berljivosti na vseh končnih napravah z optimizacijo prikaza oglasa.

1.3.5.3.
Podjetje Langguth GmbH si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli prilagodi ali spremeni kategorizacijo, rubrike ali predstavitev oglasov za delo. Naročnik nima pravice do objave svojih zaposlitvenih oglasov v določeni kategoriji, rubriki ali načinu predstavitve, ki ga izbere sam.

1.3.6.
Za izboljšanje kakovosti oglasov na različnih napravah si družba Langguth GmbH pridržuje pravico, da ustrezno spremeni postavitev oglasa.

1.3.7.
Oglas za delo na spletni strani https://my-job.work/de lahko predvajate skupaj z napovedjo plače. Tu lahko stranka samostojno določi razpon plače za svoj oglas za delo, objavljen na spletni strani podjetja Langguth GmbH. Družba Langguth GmbH si pridržuje pravico, da v zvezi z razpisom za delo, ki ga je objavila stranka, samostojno pripravi napoved plače. Napoved plače je objavljena v povezavi z oglasom za delo z dodatkom “powered by Langguth GmbH”.

1.3.7.1.
Stranka ima možnost, da si med ustvarjanjem oglasa v središču za stranke ogleda in prilagodi napoved plače za delovno mesto, tako da v urejevalniku na desni strani odpre gradnik napovedi plače. Stranka določi najnižji in najvišji letni bruto znesek v evrih. Napoved plače ni absolutna vrednost v evrih, temveč le razpon plač.

1.3.7.2.
Ustrezna napoved plač, ki jo je pripravila družba Langguth GmbH, temelji na analizi podatkov, ki jo je družba Langguth GmbH izvedla na podlagi anonimno zbranih podatkovnih zapisov. Gre za oceno podatkov o plačah, ki jih je družba Langguth GmbH prejela v okviru letnih poročil o plačah, drugih rednih raziskav, prek orodja za načrtovanje plač ali prek informacij o napovedi plač s strani podjetja v skladu s členom 1.3.7.1 dela B. S pomočjo modela napovedi, ki ga ustvari podjetje Langguth GmbH, se na podlagi zgoraj omenjene analize podatkov za zadevni oglas za delo ustvari napoved plače, ki se predvaja kandidatom, ki so registrirani in prijavljeni v podjetje Langguth GmbH, ko si ogledajo oglas za delo. Rezultat napovedi temelji na vrednotenju zlasti naslednjih lastnosti izračuna:

1.3.7.3.
Če se naročnik odloči, da bo v uredniku navedel razpon plač za zadevni oglas za delo, morajo navedene vrednosti ustrezati resnici. Podjetje Langguth GmbH si pridržuje pravico, da ne izvede razpona plač, ki ga je stranka navedla v oglasu, ali ga prilagodi, če obstaja upravičena domneva, da vrednosti ne ustrezajo resnici ali da so bile vrednosti napačno navedene.

1.3.8.
Podjetje Langguth GmbH redno izvaja teste A/B, da bi še naprej razvijalo učinkovitost naših (storitev), zlasti glede na trende v panogi in proaktivno odzivanje na spremembe na trgu. Pri tem je treba preveriti, katere predstavitvene metode, spremembe izdelkov ali storitve so pri uporabnikih in kupcih bolje sprejete. Družba Langguth GmbH strank o takšnih testih praviloma ne obvešča vnaprej. Načeloma pa stranka tudi nima pravice ugovarjati izvedbi testa.

1.3.9.
Naročnik se zaveda, da vsebino, objavljeno na internetu, iščejo iskalniki, kot so Google in drugi, ter da ti iskalniki objavljeno vsebino arhivirajo. Družba Langguth GmbH bo v metapodatkih oglasov navedla, da se oglasi ne smejo arhivirati. Če je oglas kljub temu arhiviran s strani iskalnika, podjetje Langguth GmbH za to ni odgovorno. Zahteve za izbris arhiviranih podatkov je treba nasloviti na upravljavca zadevnega iskalnika.

1.3.10.
Upoštevajte, da družba Langguth GmbH ne more preprečiti nepooblaščene objave zaposlitvenih oglasov s strani tretjih oseb. Podjetje Langguth GmbH pa si bo v okviru pravnih in tehničnih možnosti prizadevalo preprečiti takšne objave, tudi v imenu stranke.

1.3.11.
Stranka prenese na družbo Langguth GmbH vse lastninske pravice na zbirkah podatkov, ki jih je posredovala družbi Langguth GmbH za objavo v povezavi z več oglasi. Zlasti ima družba Langguth GmbH izključno pravico, da pred tretjimi osebami uveljavlja upravičeno lastništvo svoje zbirke podatkov o zaposlitvenih oglasih.

1.3.12.
Ponudba družbe Langguth GmbH po nižji ceni, kot je navedena v ceniku, velja le pod posebnimi pogoji in za določeno stranko. Ni mogoče, da bi namesto naročnika kot pogodbeni partner nastopala tretja oseba, npr. agencija.

1.3.13.
Če se posamezni elementi uspešnosti nanašajo na primerjavo uspešnosti, so odločilne povprečne vrednosti. Razmerje se določi tako, da se vzame povprečje velikega števila izdelkov brez ustreznega elementa uspešnosti glede na izdelke z ustreznim elementom uspešnosti.

1.4 Oglasi s številko škatle

Podjetje Langguth GmbH ponuja objavo oglasov za delo kot tako imenovane oglase s številko škatle. V oglasu s številko škatle avtor oglasa – kupec – ni naveden. Zahteve in obveznosti iz tega oddelka se ustrezno uporabljajo.

 1. Podjetje

2.1.

V podjetju je objavljen profil stranke. V ta namen Langguth GmbH zagotavlja vnosna polja, ki jih lahko podjetje izpolni samo. Povezave do spletnih strani in vsebin konkurentov ali uporaba konkurenčnih vsebin podjetja Langguth GmbH niso dovoljene, razen če je stranka sama konkurent podjetja Langguth GmbH in se povezuje s svojimi spletnimi vsebinami.

2.2.

Če stranka ustanovi podjetje, si družba Langguth GmbH pridržuje pravico, da sama izpolni vnosna polja z javno dostopnimi podatki o podjetju, razen če podjetje temu izrecno pisno nasprotuje.

2.3.

Podjetje je lahko na spletnih straneh družbe Langguth GmbH vidno tudi po izteku obdobja objave oglasa za zaposlitev.

3.1.

3.1.1.
Družba Langguth GmbH vzdržuje podatkovne zbirke z življenjepisi kandidatov na internetu. Kandidati lahko vanj vnesejo svoje profile ali življenjepise. Ob aktivaciji kandidati objavijo svoj profil v zbirki podatkov družbe Langguth GmbH v obliki, v kateri so razkriti le nekateri podatki (“delno aktiven profil”), ali tako, da so vsi podatki njihovega profila neposredno vidni v zbirki podatkov (“odprt profil”). Stranka, ki rezervira dostop do zbirke podatkov o kandidatih, si lahko takoj ogleda odprte profile z osebnimi podatki ter vnese sporočilo in v primeru delno aktivnih profilov zahtevo za vzpostavitev stika, ki jo podjetje Langguth GmbH nato pošlje kandidatom po elektronski pošti.

3.1.2
Poleg tega lahko stranka kot brezplačno dodatno storitev shrani komentarje o kandidatih, katerih profile si lahko ogleda v svojem računu. Podjetje Langguth GmbH te pripombe hrani in obdeluje v imenu stranke v smislu člena 28 DSGVO. Uporabljajo se pogoji za naročeno obdelavo iz dela C. teh splošnih pogojev poslovanja. Pojasnjujemo, da se druge storitve v okviru podatkovne zbirke DirectSearch ne izvajajo kot naročena obdelava; pri tem družba Langguth GmbH zgolj zagotavlja vsebino, ki jo hranijo kandidati pri družbi Langguth GmbH, in ostaja upravljavec varstva podatkov. Če stranka uporablja te podatke, postane po potrebi nadaljnja odgovorna oseba.

3.1.3.
Dostop do podatkovne zbirke prosilcev je strogo oseben in stranka jo lahko uporablja le za lastne namene. Dostop do podatkovne zbirke prosilcev in ogledanih profilov se ne sme posredovati tretjim osebam. Dostop z namenom pridobivanja strank ni dovoljen. Nobena stranka ne sme vzpostaviti hiperpovezav (“globokih povezav”) s svoje spletne strani do podatkovne zbirke prosilcev družbe Langguth GmbH. Družba Langguth GmbH si pridržuje pravico, da vsako kršitev te določbe nemudoma in brez predhodnega opozorila sodno preganja.

3.1.4.
Če kandidati izbrišejo svoj življenjepis ali ga naredijo nevidnega, se samodejno izbriše iz podatkovne zbirke DirectSearch in dostop do njega ni več mogoč; tudi ustrezna pripomba, shranjena v skladu z oddelkom 8.1.2 dela B, ni več na voljo.

3.1.5.
Podatkovne zbirke kandidatov ni dovoljeno uporabljati za iskanje kandidatov z uporabo iskalnih meril, ki kršijo splošni zakon o enakem obravnavanju (AGG).

4.2.

4.2.1.
Stranka ravna v skladu z zakonskimi določbami, zakoni za zaščito tretjih oseb in moralo.

4.2.2.
Naročnik se zlasti zavezuje, da ne bo posredoval osebnih podatkov kandidatov, razen če je to potrebno za zapolnitev določenega prostega delovnega mesta, da jih bo obravnaval zaupno in da bo spoštoval vse predpise o varstvu podatkov. Podatki kandidatov se lahko obdelujejo le v zvezi z zapolnitvijo določenega prostega delovnega mesta, kandidati pa so lahko kontaktirani le v ta namen. Družba Langguth GmbH predpostavlja, da je hramba potrebna največ 12 mesecev, tudi ob upoštevanju morebitne obrambe pred zahtevki AGG, zato se stranka zavezuje, da bo izbrisala vse podatke o zadevnih osebah, ki so shranjeni v njenih prostorih in jih je družba Langguth GmbH prejela najpozneje 12 mesecev po dostopu do podatkov. Podjetje Langguth GmbH si pridržuje pravico, da v primeru kršitve blokira dostop stranke.

4.2.3.
Če kandidati od družbe Langguth GmbH zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov in družba Langguth GmbH o tem obvesti stranko, mora stranka takoj izbrisati vse kopije, datoteke ali podatke, ki pripadajo določenim kandidatom, razen če ima stranka pravico obdržati te podatke.

4.2.4.
Podatke, ki jih posredujejo kandidati, zagotavljajo izključno kandidati sami, zato družba Langguth GmbH ne more jamčiti za njihovo popolnost, pravilnost, točnost ali razpoložljivost. Prav tako podjetje Langguth GmbH ne zagotavlja določenega števila odzivov ali prijav na oglase za delo.

4.2.5.
Stranka se zaveda, da za prenos podatkov zunaj območja Evropske unije ali EGP veljajo posebna pravila. Stranka bo zato osebne podatke posredovala le pod pogoji iz člena Artt. 44-49 DSGVO v tretje države.

4.2.6.
Stranka družbi Langguth GmbH povrne vse izgube, stroške, zahtevke, škodo in druge izdatke, ki jih ima družba Langguth GmbH zaradi neizpolnjevanja obveznosti stranke.

 1. Langguth GmbH Nadzorna plošča

5.1.

Podjetje Langguth GmbH stranki podeljuje neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe centra za stranke podjetja Langguth GmbH, ki je omejena na obdobje veljavnosti pogodbe. Center za stranke omogoča, da stranka sama ustvarja oglase in jih objavlja.

5.2.

Stranka ustvari podatke za dostop za identifikacijo uporabnika. Stranka lahko kadar koli spremeni geslo. Stranka je v okviru svojih splošnih pristojnosti odgovorna za to, da uporabniško ime in geslo lahko uporabljajo samo osebe, pooblaščene za dostop do centra za stranke družbe Langguth GmbH. Pri tem mora stranka upoštevati tudi vsa nadaljnja varnostna merila, ki so ji znana. Če za stranko ali v njenem imenu deluje agencija, veljajo enake določbe.

5.3.

Če so bile prijave poslane v center za stranke, si jih lahko stranka tam ogleda in, odvisno od funkcionalnosti, zabeleži status prijave ter komunicira s kandidati.

Podatki o prijavah kandidatov bodo izbrisani iz sistema za vodenje kandidatov družbe Langguth GmbH, ko potečejo obdobja hrambe ali ko kandidati uveljavijo pravico do pozabe v skladu s členom 17 Uredbe o varstvu podatkov.

Storitev, ki jo zagotavlja podjetje Langguth GmbH v zvezi s centrom za stranke in upravljanjem prosilcev, ne vključuje trajne hrambe podatkov. Stranka je odgovorna za ustvarjanje varnostnih kopij teh podatkov.

V zvezi z upravljanjem kandidatov in obdelavo prijav neregistriranih kandidatov v centru za stranke družba Langguth GmbH obdeluje osebne podatke v imenu stranke v smislu člena 28 Uredbe o varstvu podatkov (DSGVO); tu veljajo pogoji za naročeno obdelavo iz dela C. teh splošnih pogojev poslovanja.

V zvezi z upravljanjem kandidatov in obdelavo prijav prijavljenih kandidatov v centru za stranke družba Langguth GmbH obdeluje osebne podatke v okviru skupne odgovornosti skupaj s stranko v smislu člena 26(1) DSGVO. Za to veljajo pogoji o skupni odgovornosti iz dela D. teh splošnih pogojev poslovanja.

5.4.

V povezavi z aplikacijo lahko stranka prek upravljanja kandidatov dostopa tudi do uporabniških profilov kandidatov. Te storitve se ne izvajajo kot naročena obdelava. Družba Langguth GmbH zgolj zagotavlja vsebino, ki jo kandidati shranjujejo pri družbi Langguth GmbH, in ostaja upravljavec varstva podatkov; če stranka uporablja te podatke, lahko stranka postane nadaljnji upravljavec.

 1. Obveznosti obveščanja strank

6.1. V skladu s členom 312i BGB, členom 246c EGBGB izdano Langguth GmbH naslednje informacije:

Stranka je vodena skozi naslednje posamezne tehnične korake do sklenitve pogodbe o namestitvi oglasa:

Pogodba je bila tako sklenjena v skladu s klavzulo 3 dela A teh splošnih pogojev poslovanja. Oglas bo zdaj objavljen na spletu.

Stranka je vodena skozi naslednje posamezne tehnične korake za sklenitev pogodbe o dostopu do podatkovne zbirke prosilcev:

Pogodba je bila tako sklenjena v skladu s klavzulo 3 dela A teh splošnih pogojev poslovanja.

6.2.

Ti pogoji (splošni pogoji, pogoji za oglaševanje, pogoji, povezani z izdelkom, pogoji, povezani z izdelkom, za podatkovno zbirko prosilcev (podatkovna zbirka DirectSearch) ali pogoji, povezani z izdelkom, za spletni vnos) vsebujejo celotno pogodbeno besedilo za spletno objavo oglasa in spletno rezervacijo dostopa do podatkovne zbirke prosilcev. Cena za spletni vnos temelji na ceniku, ki je bil objavljen na spletni strani http://www.my-job.work / v času, ko je bila pripravljena pogodbena ponudba, ki jo je podjetje Langguth GmbH predložilo stranki. Pravna razmerja, ki izhajajo iz (brezplačnega) obiska spletnega mesta družbe Langguth GmbH, so podrobneje razložena in opredeljena v naših pogojih uporabe. Po sklenitvi pogodbe shranimo vnose stranke med spletnim vnosom. Te vknjižbe po sklenitvi pogodbe stranki niso dostopne. Poleg tega bi radi poudarili, da na spletu objavljamo le vsakokrat veljavne splošne pogoje poslovanja in cenike ter da splošni pogoji poslovanja in ceniki, ki so veljali v času sklenitve pogodbe, v primeru naknadne posodobitve tudi niso več dostopni stranki.

6.3.

Družba Langguth GmbH v skladu s členom 312i (1), stavek 1, št. 3 nemškega civilnega zakonika zagotavlja tehnična sredstva, s katerimi je mogoče pred oddajo naročila odkriti in popraviti vnosne napake. Najpomembnejši element pri nameščanju spletnih oglasov je predogled oglasa na vsaki od treh strani obrazca.

6.4.

Jezik, ki je na voljo za sklenitev pogodbe, je nemščina.

6.5.

Družba Langguth GmbH je zavezana k spoštovanju nemških standardov varstva podatkov, ki so določeni v pogojih uporabe in pravilniku o zasebnosti družbe Langguth GmbH.

 1. Obdelava osebnih podatkov v imenu stranke s strani Langguth GmbH – Sporazum o obdelavi naročil (AVV)
 2. Obdelava delovnih mest

1.1.

V okviru točk 1.1.1. do 1.1.4. teh Splošnih pogojev obdeluje podjetje Langguth GmbH osebne podatke v imenu stranke v smislu člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov (“GDPR”):

1.1.1.
Družba Langguth GmbH obdeluje osebne podatke v imenu stranke, če stranka ne uporablja sistema za upravljanje kandidatov in se neregistrirani kandidati prijavijo na naročnikovo delovno mesto, tako da se podatki kandidatov posredujejo naročnikovemu centru za stranke družbe Langguth GmbH.

1.1.2.
Podjetje Langguth GmbH obdeluje osebne podatke v imenu stranke v okviru upravljanja kandidatov, če stranka v svojem centru za stranke obdeluje prijave neregistriranih kandidatov.

Obdelava podatkov (glejte poglavja 1.1.1 do 1.1.4) v smislu člena 28 DSGVO se izvaja v skladu z naslednjimi predpisi.

1.2.

Podjetje Langguth GmbH obdeluje osebne podatke izključno v okviru naročila in v skladu z dokumentiranimi navodili stranke. Razen v izjemnih primerih v smislu člena 28(3) lit. a GDPR.

1.3.

Naročena obdelava poteka v državah članicah Evropske unije ali v drugi državi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, razen če so bila izdana drugačna navodila in je prenos dovoljen v skladu z določbami členov 44 do 49 DSGVO.

1.4.

Trajanje naročene obdelave je enako trajanju uporabe zadevnih storitev.
v zvezi s posredovanjem podatkov o kandidatih naročnikovemu centru za stranke v skladu z oddelkom 1.1.1. in uprava vlagatelja v skladu z oddelkom 1.1.4. tega splošnega dogovora o enotni upravni enoti je trajanje naročene obdelave enako trajanju postopka prijave, pri čemer sistem izbriše podatke 12 mesecev po prejemu prijave. Enako velja za pripombe, podane v okviru funkcije komentiranja v skladu z oddelkom 1.1.2. To GCU lahko stranka doda profilom kandidatov. Trajanje obdelave storitve video intervjuja v skladu s točko 1.1.3. tega GCU je naslednji

 1. Obveznosti stranke kot naročnika

2.1.

V skladu s členom 4 št. 7 DSGVO je stranka oseba, ki je po zakonu o varstvu podatkov odgovorna za osebne podatke, ki jih družba Langguth GmbH zbira in obdeluje v skladu s pogodbo.

2.2.

Stranka nemudoma in v celoti obvesti družbo Langguth GmbH, če pri pregledu rezultatov naročila odkrije napake ali nepravilnosti v zvezi z določbami o varstvu podatkov.

2.3.

Naročnik vodi register dejavnosti obdelave v skladu s členom 30(1) SUVP.

 1. Obveznosti Langguth GmbH kot izvajalec

3.1.

Družba Langguth GmbH nemudoma obvesti stranko, če meni, da navodilo stranke krši veljavne zakone. Družba Langguth GmbH lahko začasno prekine izvajanje navodil, dokler stranka ne potrdi, da so dovoljena, ali dokler jih ne spremeni.

3.2.

Družba Langguth GmbH mora upoštevati določbe te pogodbe o obdelavi naročil in ustrezne veljavne zakone o varstvu podatkov, zlasti GDPR.

3.3.

Podjetje Langguth GmbH sprejme ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe v skladu z ustreznimi zakoni o varstvu podatkov, vključno z GDPR in zlasti členom 32, da bi zaščitilo osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter njihove pravice in svoboščine, pri čemer upošteva stroške izvajanja, stanje tehnike, naravo, obseg in namen obdelave ter verjetnost in resnost tveganja. Ti zaščitni ukrepi so navedeni v pregledu tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki ga najdete v Dodatku 2. Tehnični in organizacijski ukrepi so predmet tehničnega napredka in nadaljnjega razvoja. V zvezi s tem je družba Langguth GmbH dolžna preveriti učinkovitost in v primeru napredka na področju tehnike izvesti ustrezne prilagoditve. Alternativni varnostni ukrepi so dovoljeni, če se s tem ne zniža raven varnosti določenih ukrepov. Pomembne spremembe je treba dokumentirati in o njih nemudoma obvestiti stranko. Če se ukrepi spremenijo tako, da družba Langguth GmbH z vidika stranke ne more zagotoviti enakovredne ali višje zaščite podatkov, ima stranka po neuspešnem dajanju navodil pravico do izredne prekinitve v zvezi s storitvami, za katere veljajo ti dodatni pogoji za naročeno obdelavo. Enako velja tudi v primeru, da o takšnih spremembah ne obvestite.

3.4.

Družba Langguth GmbH zagotovi stranki podatke, ki so potrebni za register dejavnosti obdelave v skladu s členom 30(1) SUVP, in vodi lasten register vseh kategorij dejavnosti obdelave, ki se izvajajo v imenu strank v skladu s členom 30(2) do (5) SUVP.

3.5.

Za vse osebe, ki lahko dostopajo do osebnih podatkov, obdelanih v imenu stranke v skladu z naročilom, veljajo zakoni o varstvu podatkov v skladu s členom 28(3) lit. b DSGVO in jih poučiti o posebnih obveznostih glede varstva podatkov, ki izhajajo iz tega naloga, ter o obstoječih navodilih in omejitvi namena.

3.6.

Družba Langguth GmbH mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Njihovi trenutni kontaktni podatki so na voljo na domači strani podjetja Langguth GmbH.

3.7.

Podjetje Langguth GmbH zagotavlja varstvo pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in podpira stranko, kolikor je potrebno, pri odzivanju na zahteve za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členi 12 do 23 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Družba Langguth GmbH nemudoma obvesti stranko, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno obrne na družbo Langguth GmbH zaradi razkritja, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov.

Družba Langguth GmbH po potrebi podpira stranko pri izvajanju ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov v skladu s členom 35 SUVP in posledičnem posvetovanju z nadzornim organom v skladu s členom 36 SUVP. Družba Langguth GmbH podpira stranko pri zagotavljanju obveznosti poročanja in obveščanja v primeru kršitev varstva podatkov v smislu členov 33 in 34 DSGVO.

3.8.

Družba Langguth GmbH stranko nemudoma obvesti v obliki besedila v primeru motenj v operativnem procesu, domnevnih kršitev varstva podatkov v skladu s členom 4 št. 12 DSGVO v zvezi z obdelavo podatkov ali drugih nepravilnosti pri obdelavi podatkov za stranko. Družba Langguth GmbH po posvetovanju s stranko sprejme ustrezne ukrepe za zavarovanje podatkov in ublažitev morebitnih škodljivih posledic za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, če je za kršitev varstva podatkov odgovorna družba Langguth GmbH.

3.9.

V primeru preiskav organa za varstvo podatkov pri družbi Langguth GmbH je stranka o tem nemudoma obveščena – če se te preiskave nanašajo na predmet pogodbe.

3.10.

Če namerava družba Langguth GmbH obdelovati podatke stranke – vključno s prenosom v tretjo državo ali mednarodno organizacijo -, ne da bi ji stranka to naročila, tj. ker namerava družba Langguth GmbH to storiti v skladu s členom 28(3)(1) lit. a DSGVO družba Langguth GmbH stranko nemudoma obvesti o namenu, pravnih podlagah in zadevnih podatkih, če in dokler družbi Langguth GmbH tega ne prepoveduje zakon.

3.11.

Če se načrtuje ali že izvaja prenos osebnih podatkov upravljavca podatkov s strani družbe Langguth GmbH v tretje države zunaj Evropske unije in ne obstaja sklep Evropske unije o ustreznosti v skladu s členom 45 DSGVO, je družba Langguth GmbH sklenila ali bo sklenila standardne pogodbene klavzule EU. S tem je dogovorjeno, da upravljavec kot neodvisni imetnik pravic in obveznosti pristopi k tem standardnim pogodbenim klavzulam EU (pristopni model). Upravljavec lahko standardna pogodbena določila EU še vedno sklene neposredno z uvoznikom podatkov.

 1. Pregledi, vključno z inšpekcijskimi pregledi

4.1.

Podjetje Langguth GmbH mora stranki zagotoviti vse informacije, ki so potrebne za dokazovanje obveznosti, določenih v tej pogodbi. Družba Langguth GmbH mora stranki pred začetkom in med trajanjem te pogodbe po predhodnem obvestilu in v običajnem delovnem času (od 9:00 do 18:00) omogočiti izvajanje pregledov, vključno s pregledi v skladu s členom 28(3) lit. h GDPR. Naročnik ima pravico, da se pred začetkom in med naročeno obdelavo po pravočasnem obvestilu v poslovnih prostorih v običajnem delovnem času sam ali prek ustreznih tretjih oseb, zavezanih k varovanju poslovne skrivnosti, prepriča o skladnosti s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ne da bi pri tem oviral potek poslovanja. Rezultati teh pregledov se v vsakem primeru dokumentirajo, podpišeta pa jih obe stranki.

4.2.

Kot dokaz tehničnih in organizacijskih ukrepov lahko družba Langguth GmbH predloži tudi veljavna potrdila o preskusih, poročila ali izvlečke poročil neodvisnih organov (npr. revizorjev, revizije, pooblaščencev za varstvo podatkov, oddelka za varnost IT, revizorjev za varstvo podatkov, revizorjev kakovosti) ali ustrezno potrdilo revizije varnosti IT ali varstva podatkov (npr. v skladu z osnovno zaščito BSI).

 1. Drugi obdelovalci naročil

5.1.

Z oddajo naročila so potrjeni podizvajalci, navedeni na seznamu podizvajalcev, ki je na voljo v Dodatku 1 spodaj. Družba Langguth GmbH lahko odda naročila dodatnim obdelovalcem naročil (podobdelovalcem), če družba Langguth GmbH predhodno obvesti stranko o vključitvi ali zamenjavi novih podobdelovalcev tako, da stranko obvesti o spremembi seznama podobdelovalcev v besedilni obliki, stranka pa v štirih tednih ne ugovarja.

5.2.

Družba Langguth GmbH za nadaljnje obdelovalce določi enake obveznosti glede varstva podatkov, kot so določene v tej pogodbi o obdelavi naročila, tako da je obdelava skladna z zahtevami GDPR.

5.3.

Za nadaljnje zunanje izvajanje s strani podizvajalca je potrebno izrecno soglasje glavnega izvajalca (vsaj v obliki besedila); vse pogodbene določbe v pogodbeni verigi morajo veljati tudi za nadaljnjega podizvajalca.

5.4.

Storitve, pridobljene od tretjih oseb kot pomožne storitve za pomoč pri izvajanju pogodbe, se ne štejejo za podobdelovalce. To so na primer telekomunikacijske storitve, vzdrževanje in storitve za uporabnike, čistilci, revizorji ali odstranjevanje nosilcev podatkov. Vendar je družba Langguth GmbH dolžna skleniti ustrezne in zakonsko skladne pogodbene dogovore ter sprejeti preveritvene ukrepe za zagotovitev varstva in varnosti podatkov stranke, tudi v primeru pomožnih storitev, ki se oddajo tretjim osebam.

Dodatek 1 k Langguth GmbH Obdelava naročil – Katalog izvajalcev

Spodaj navedeni obdelovalci naročil družbe Langguth GmbH so odobreni ob oddaji naročila.

Langguth GmbH, Große Ziegelohstr. 2, 06636 Laucha/ Unstrut, Nemčija
Storitve:

Dodatek 2 k obdelavi naročil družbe Langguth GmbH – tehnično-organizacijski ukrepi

Tehnično-organizacijski ukrepi

 1. Zaupnost (čl. 32(1) lit. b GDPR)

1.1.
Nadzor dostopa
: Ni nepooblaščenega dostopa do naprav za obdelavo podatkov, kar je zagotovljeno z:
Podatkovni centri imajo večplastno varnostno strukturo. Objekt je nadzorovan z varnostnimi kamerami. Dostop do strežniških prostorov je zavarovan z magnetnimi karticami. Oprema je shranjena v zaklenjenih strežniških omarah.
Dostop je mogoč le z magnetnimi karticami, obiskovalci pa morajo imeti poseben dostop.

1.2.
Nadzor dostopa
: Ni nepooblaščene uporabe sistema, kar zagotavlja:
Stranka lahko dostopa do podatkov, obdelanih v njenem imenu, šele potem, ko se z geslom, ki ga je določila, prijavi v območje za stranke. Podjetje Langguth GmbH hrani prijavne podatke izključno v šifrirani obliki. Podatkovni tok med uporabniki in sistemom je privzeto šifriran od konca do konca z uporabo protokola TLS (Transport Layer Security).
Družba Langguth GmbH ima interno politiko gesel za svoje zaposlene, ki med drugim zahteva, da so gesla dolga vsaj osem znakov in se redno spreminjajo, da niso enaka ali podobna uporabniškemu imenu in da vsebujejo vsaj tri od naslednjih štirih znakov: i) Velike tiskane črke, (ii) male črke, (iii) številke, iv) Simboli.

1.3.
Nadzor dostopa
: V sistemu ni nepooblaščenega branja, kopiranja, spreminjanja ali odstranjevanja, kar je zagotovljeno z:
Pravice dostopa stranke so strogo omejene na podatke, ki se dejansko obdelujejo v imenu zadevne stranke. Do podatkov, ki se obdelujejo v imenu stranke, lahko na zahtevo stranke dostopa le posebej določeno osebje družbe Langguth GmbH, in sicer v obsegu, ki je potreben za namene upravljanja sistema in storitev za stranke.
Sistem beleži vse postopke obdelave podatkov v imenu stranke.

1.4.
Nadzor ločevanja
: ločena obdelava podatkov, zbranih za različne namene, zagotovljena z:
Center za stranke družbe Langguth GmbH je namenjen več strankam, tako da lahko vsaka posamezna prijavljena stranka pregleduje le podatke, povezane z njenim računom.

1.5.
Pseudonimizacija (člen. 32(2) lit. a Splošne uredbe o varstvu podatkov; člen 25(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov):
Ni relevantno, saj stranka zahteva nepsevdonimiziran dostop do podatkov.

 1. Integriteta (člen. 32(1) lit. b GDPR)

2.1.
Nadzor razkritja
: Med elektronskim prenosom ali prevozom ni nepooblaščenega branja, kopiranja, spreminjanja ali odstranjevanja, kar je zagotovljeno z: Vsi podatki, poslani prek javno dostopnih omrežij, so šifrirani od konca do konca.

2.2.
Nadzor vnosa:
ugotavljanje, ali in kdo je osebne podatke vnesel, spremenil ali odstranil iz sistemov obdelave podatkov, kar se zagotavlja z
Sistem Langguth GmbH beleži dejavnosti vsake prijave in odjave ter urejanje, dodajanje, spreminjanje in brisanje podatkov s strani posameznega uporabnika, pa tudi čas (s časovnim žigom).

 1. Razpoložljivost in odpornost (čl. 32(1) lit. b GDPR)

3.1.
Nadzor razpoložljivosti
: Uporabljajo se protivirusni program in požarni zidovi. Družba Langguth GmbH uporablja storitve družbe Akamai kot požarni zid za spletne aplikacije za svoje sisteme. Okolje gostovanja je opremljeno s požarnimi alarmi, detektorji uhajanja vode in dvignjenimi tlemi. Temperatura in vlažnost se nenehno spremljata, da se ohranijo vnaprej določene vrednosti. Zagotovljeno je vsaj 72-urno neprekinjeno napajanje z električno energijo.

3.2.
Hitra obnovljivost (člen. 32(1) lit. c GDPR), zagotavlja

 1. Postopki za redne preglede, ocenjevanje in vrednotenje (čl. 32(1) lit. d DSGVO; člen 25(1) DSGVO), je zagotovljena z:

4.1.
Langguth GmbH organizira redne revizije pri zunanjih ponudnikih storitev, da preveri svoje standarde in postopke za varnost podatkov. Redno se izvajajo testi vdora v omrežje.

4.2.
Protokolom sledimo in jih preverjamo na dveh ravneh, preden ustrezna zahteva prispe do naših aplikacijskih strežnikov. To se izvaja na ravni požarnega zidu in požarnega zidu za spletne aplikacije. Tako lahko analiziramo in blokiramo vse izjemne zahteve za zagotavljanje podatkov v podatkovni zbirki.

4.3.
Naše ukrepe za varstvo podatkov nenehno pregledujemo.

 1. Obdelava osebnih podatkov s strani Langguth GmbH in stranka kot skupna upravljavca v skladu s členom 26(1)(1) DSGVO – Sporazum o skupni odgovornosti
 2. Namen tega sporazuma o skupni odgovornosti

1.1.
Ta sporazum ureja pravice in obveznosti upravljavcev (v nadaljevanju tudi “stranke”) pri skupni obdelavi osebnih podatkov. Ta pogodba velja za vse dejavnosti, pri katerih zaposleni strank ali od njih pooblaščeni obdelovalci obdelujejo osebne podatke za upravljavce. Pogodbenici se dogovorita o sredstvih in namenih dejavnosti obdelave, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju.

1.2.
Za izbiro in upravljanje ustreznih kandidatov za enega ali več oglasov za delo, ki jih je objavila stranka, se osebni podatki obdelujejo znotraj podjetja Langguth GmbH – Candidate Management v smislu skupne odgovornosti v naslednjih primerih. Pri tem stranki opredelita faze postopka, v katerih se osebni podatki obdelujejo pod skupno odgovornostjo (člen 26 GDPR).

1.2.1.
Če se naročnik in registrirani kandidati prijavijo na njegove oglase za delo, gre za skupno odgovornost. V zvezi s tem Langguth GmbH in stranka obdelujeta osebne podatke kandidatov v okviru centra za stranke in uporabniškega profila kandidata.

1.2.2.
Skupna odgovornost obstaja tudi v okviru upravljanja kandidatov, če stranka v svojem centru za stranke obdeluje prijave registriranih kandidatov.

1.2.3.
Če je prenos informacij o statusu s strani stranke družbi Langguth GmbH tehnično omogočen in mogoč, mora stranka družbi Langguth GmbH posredovati informacije o statusu prijave kandidatov. Stranka družbi Langguth GmbH posreduje samo podatke o statusu tistih kandidatov, ki so se pri stranki prijavili prek platforme Langguth GmbH in so pri njej registrirani z uporabniškim računom. Informacije o stanju so informacije o stanju prijav kandidatov pri stranki. To vključuje na primer prejem prijave, odpiranje prijav ali zavrnitev kandidatov. Podjetje Langguth GmbH zagotavlja, da za prenos in obdelavo teh osebnih podatkov kandidatov obstaja pravna podlaga v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Pri obdelavi podatkov o statusu sta stranka in družba Langguth GmbH skupno odgovorni.

1.3.
Za preostale faze obdelave, kjer ni skupne določitve namenov in sredstev posameznih faz obdelave podatkov, je vsaka pogodbena stranka neodvisen upravljavec v smislu člena 4 št. 7 GDPR. Če sta pogodbeni stranki skupaj odgovorni po zakonu o varstvu podatkov v smislu člena 26 DSGVO, se uporabljajo naslednji sporazumi:

 1. Področja delovanja strank

2.1.
Družba Langguth GmbH je v okviru skupne odgovornosti odgovorna za obdelavo osebnih podatkov kandidatov, prijavljenih pri družbi Langguth GmbH v okviru postopka prijave na razpis za delovno mesto naročnika (učinkovito področje A). Takšna obdelava vključuje na primer pošiljanje in obdelavo prijav kandidatov v centru za stranke ali prikaz informacij o stanju v uporabniškem profilu kandidatov, ki jih je stranka posredovala družbi Langguth GmbH. Predmet obdelave, katere pravna podlaga je člen 6(1) lit. b DSGVO, pogodba s kandidati, registrirana na Langguth GmbH, so vsi osebni podatki, ki jih kandidati zagotovijo in posredujejo. Ti podatki običajno vključujejo vse podatke, povezane z življenjepisom, kot so ime, naslov, telefonska številka, datum rojstva ter informacije o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Poleg tega se obdelujejo tudi informacije o stanju prijav kandidatov.

2.2.
V okviru skupne odgovornosti je naročnik odgovoren za obdelavo osebnih podatkov kandidatov po prejemu prijav v centru naročnika (aktivno področje B). Pravna podlaga za obdelavo je v skladu s členom 6(1) lit. a DSGVO, soglasje kandidatov za obdelavo njihove prijave ter člen 88(1) DSGVO v povezavi z. § Člen 26(1), stavek 1, BDSG. Področje dejavnosti B vključuje tudi informacije o stanju prijav kandidatov, ki jih stranka posreduje družbi Langguth GmbH prek strankine ATS. Pravna podlaga za posredovanje teh podatkov je člen 6(1) lit. b DSGVO pogodba med stranko in podjetjem Langguth GmbH. Predmet obdelave so vsi osebni in z osebnimi podatki, ki jih posredujejo in posredujejo kandidati. Ti podatki običajno vključujejo vse podatke, povezane z življenjepisom, kot so ime, naslov, telefonska številka, datum rojstva ter informacije o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Poleg tega lahko te podatke dopolnimo s podatki o uporabi, ki jih zbere stranka.

 1. Zakonitost obdelave podatkov

Vsaka stranka zagotovi skladnost z zakonskimi določbami, zlasti zakonitost postopkov obdelave podatkov, ki jih izvaja, tudi v okviru skupne odgovornosti. Pogodbenici sprejmeta vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovita, da so pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti v skladu s členi 12 do 22 SUVP, vedno zagotovljene v zakonsko določenih rokih.

 1. Zmanjševanje količine podatkov

Pogodbenici zagotovita, da se zbirajo samo osebni podatki, ki so nujno potrebni za zakonito izvajanje postopka in za katere so nameni in sredstva obdelave določeni z zakonodajo Unije ali države članice. Poleg tega obe pogodbeni stranki upoštevata načelo minimizacije podatkov v smislu člena 5(1) lit. c GDPR.

 1. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

5.1.
Stranki se zavezujeta, da bosta posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brezplačno zagotovili informacije, zahtevane v členih 13 in 14 SUVP, v natančni, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki v jasnem in preprostem jeziku. Stranki se strinjata, da družba Langguth GmbH zagotovi informacije za obdelavo osebnih podatkov na področju A, stranka pa zagotovi informacije za obdelavo osebnih podatkov na področju B.

5.2.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljajo pravice, do katerih so upravičeni v skladu s členi 15 do 22 SUVP, proti obema pogodbenima strankama. Če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obrne na eno od pogodbenic pri uveljavljanju svojih pravic, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti za informacije ali popravek in izbris svojih osebnih podatkov, se pogodbenici zavezujeta, da bosta to zahtevo nemudoma posredovali drugi pogodbenici, ne glede na obveznost zagotavljanja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5.3.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta izpolnjevali obveznost zagotavljanja informacij v skladu s členom 15 SUVP in posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na njihovo zahtevo zagotovili informacije, do katerih so upravičeni v skladu s členom 15 SUVP. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, načeloma prejmejo informacije od pogodbenice, pri kateri je bila vložena zahteva. Pogodbenici si po potrebi zagotovita potrebne informacije s svojih področij delovanja. Kontaktna oseba strank, odgovorna za to, je oseba iz organizacije strank, ki je odgovorna za varstvo podatkov. O spremembi zadevne kontaktne osebe je treba nemudoma obvestiti drugo stranko. Vendar so stranke izpolnile svojo obveznost iz stavka 5 tudi, če so stopile v stik z osebo, ki je določena za varstvo podatkov v politiki zasebnosti ali v odtisu stranke.

5.4.
Če je treba osebne podatke izbrisati, se stranki o tem vnaprej obvestita. Druga stranka lahko ugovarja izbrisu iz upravičenega razloga, na primer če ima zakonsko obveznost, da podatke obdrži.

5.5.
Če je treba osebne podatke izbrisati, se stranki o tem vnaprej obvestita. Druga stranka lahko ugovarja izbrisu iz upravičenega razloga, na primer če ima zakonsko obveznost, da podatke obdrži.

 1. Obveznosti vzajemnega obveščanja

Pogodbenici se nemudoma in v celoti obvestita, če med preverjanjem dejavnosti obdelave ali rezultatov pogodbe odkrijeta napake ali nepravilnosti v zvezi z določbami o varstvu podatkov.

 1. Razpolaganje s tem sporazumom

Stranki se zavezujeta, da bosta posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 26(2) SUVP dali na voljo bistveno vsebino sporazuma o skupni odgovornosti za varstvo podatkov.

 1. Obveznosti poročanja in obveščanja

Za obe stranki veljajo obveznosti poročanja in obveščanja, ki izhajajo iz členov 33 in 34 SUVP, do nadzornega organa in oseb, ki jih je kršitev varstva osebnih podatkov prizadela, za njuni področji dejavnosti. Pogodbenici se brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obvestita o obvestilu nadzornemu organu o kršitvah varstva osebnih podatkov in druga drugi brez nepotrebnega odlašanja posredujeta informacije, potrebne za izvedbo obvestila.

 1. Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

Če je v skladu s členom 35 SUVP potrebna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov, si stranke medsebojno pomagajo.

 1. Obveznosti dokumentiranja in shranjevanja

10.1.
Dokumentacijo v smislu člena 5(2) SUVP, ki služi kot dokazilo o ustrezni obdelavi podatkov, vsaka stranka v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili in obveznostmi hrani tudi po koncu veljavnosti pogodbe.

10.2.
Stranki neodvisno zagotovita, da izpolnjujeta vse zakonske obveznosti hrambe, ki obstajajo v zvezi s podatki. V ta namen morajo sprejeti ustrezne varnostne ukrepe (člen 32 in naslednji DSGVO). To velja zlasti v primeru prekinitve sodelovanja.

10.3.
Langguth GmbH izbriše podatke iz administracije prosilca ob koncu veljavnosti glavne pogodbe, vendar najpozneje eno leto po prejemu vloge v administracijo prosilca. Stranka lahko od družbe Langguth GmbH kadar koli zahteva, da izbriše podatke o svojem dejanskem območju. Družba Langguth GmbH nemudoma izbriše podatke, razen če jih je upravičena ali dolžna obdržati.

 1. Tajnost in zaupnost podatkov

Pogodbenici v okviru svojega vpliva zagotovita, da vsi zaposleni, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, ohranjajo zaupnost podatkov v skladu s členi 28(3), 29 in 32 SUVP v času trajanja zaposlitve in po prenehanju delovnega razmerja ter da so ustrezno zavezani k ohranjanju zaupnosti podatkov in pred nastopom zaposlitve poučeni o ustreznih določbah o varstvu podatkov.

 1. Tehnični in organizacijski ukrepi

12.1.
Izvajanje, predhodne nastavitve in delovanje sistemov se izvajajo v skladu z zahtevami GDPR in drugih predpisov, zlasti v skladu z načeli vgrajenega varstva podatkov in varstvu podatkov prijaznih privzetih nastavitev ter z uporabo ustreznih najsodobnejših tehničnih in organizacijskih ukrepov.

12.2.
Pogodbenici sprejmeta ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe v skladu z ustreznimi zakoni o varstvu podatkov, vključno z GDPR in zlasti členom 32, da bi zaščitili osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter njihove pravice in svoboščine, pri čemer upoštevata stroške izvajanja, stanje tehnike, naravo, obseg in namen obdelave ter verjetnost in resnost tveganja. Tehnični in organizacijski ukrepi so predmet tehničnega napredka in nadaljnjega razvoja. V zvezi s tem sta stranki dolžni pregledati učinke in jih v primeru napredka ustrezno prilagoditi v skladu s stanjem tehnike. Alternativni varnostni ukrepi so dovoljeni, če se s tem ne zniža varnostna raven določenih ukrepov. Pomembne spremembe se dokumentirajo in o njih nemudoma obvesti drugo stranko.

12.3.
Osebni podatki, ki jih je treba obdelati pri opravljanju storitev na platformi družbe Langguth GmbH ali v centru za stranke, so shranjeni na posebej zaščitenih strežnikih.

 1. Obdelovalec naročil

13.1.
Obdelovalci naročil, navedeni v Dodatku 1, opravljajo storitve v imenu družbe Langguth GmbH. Pogodbenici lahko skleneta pogodbe z dodatnimi obdelovalci in v informativne namene zagotovita drugi pogodbenici posodobljen seznam obdelovalcev, če to vpliva na področje uporabe tega sporazuma. Sklicevanje na objavo posodobljenega seznama na lastnem spletnem mestu zadostuje za izpolnitev te obveznosti obveščanja. Če druga stranka ugovarja spremembi v štirih tednih po uradnem obvestilu, mora stranka, ki spreminja pogodbo, prenehati s storitvami na svojem območju veljavnosti, ne da bi to povzročilo pravico do odpovedi glavne pogodbe. Ugovor proti spremembi je mogoče vložiti le, če obstajajo pomembni razlogi, zlasti če je prenos podatkov v tretjo državo potreben za izvršitev naročila.

13.2.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta pri uporabi pogodbenih obdelovalcev v okviru tega sporazuma sklenili pogodbo v skladu s členom 28 SUVP in da bosta uporabljali samo podizvajalce, ki izpolnjujejo zahteve zakonodaje o varstvu podatkov in določbe tega sporazuma.

13.3.
Storitve, pridobljene od tretjih oseb kot pomožne storitve za pomoč pri izvajanju naročila, se ne štejejo za pogodbene obdelovalce. To so na primer telekomunikacijske storitve, vzdrževanje in storitve za uporabnike, čistilci, revizorji ali odstranjevanje nosilcev podatkov. Vendar morajo stranke skleniti ustrezne in pravno skladne pogodbene dogovore ter sprejeti preveritvene ukrepe za zagotovitev varstva in varnosti podatkov, tudi v primeru zunanjih pomožnih storitev.

 1. Obdelava imenikov

Stranke dejavnosti obdelave vključijo v imenik obdelave v skladu s členom 30(2). 1 SUVP, vključno in zlasti z navedbo narave postopka obdelave v okviru skupne ali izključne odgovornosti.

 1. Odgovornost

Brez poseganja v določbe te pogodbe sta pogodbenici solidarno odgovorni posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za škodo, ki jo povzroči obdelava, ki ni v skladu z GDPR. V notranjem razmerju sta stranki brez poseganja v določbe te pogodbe odgovorni le za škodo, ki je nastala na njunem področju delovanja.

Priloga 1 o obdelavi osebnih podatkov s strani Langguth GmbH in stranka kot skupna upravljavca v skladu s členom 26(1) S. 1 DSGVO

Imenik izvajalcev

Spodaj navedeni obdelovalci naročil družbe Langguth GmbH so odobreni ob oddaji naročila.

Langguth GmbH, Große Ziegelohstr. 2, 06636 Laucha/ Unstrut, Nemčija
Storitve:

Status december 2022