Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 10 juli 2022

Privacybeleid

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring over gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)” in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan hoofdzakelijk uit technische informatie (b.v. webbrowser, besturingssysteem, of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te krijgen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten die door derden worden verstrekt

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch geanalyseerd wordt wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze verklaring over gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

IONOS

Wij hosten onze website bij IONOS SE. De provider is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland (hierna te noemen: IONOS). Telkens wanneer u onze website bezoekt, registreert IONOS verschillende logfiles samen met uw IP-adressen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor gegevens van IONOS raadplegen: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Wij gebruiken IONOS op grond van Art. 6 (1)(f) GDPR. Ons bedrijf heeft er een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke website te presenteren. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Cloudflare

Wij gebruiken de dienst “Cloudflare”, geleverd door Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS. (hierna “Cloudflare” genoemd).

Cloudflare biedt een content delivery netwerk met DNS dat wereldwijd beschikbaar is. Bijgevolg wordt de informatieoverdracht die tussen uw browser en onze website plaatsvindt, technisch gezien via het netwerk van Cloudflare geleid. Hierdoor kan Cloudflare de gegevenstransacties tussen uw browser en onze website analyseren en als filter werken tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig dataverkeer van het Internet. In deze context kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken die ingezet worden om Internetgebruikers te herkennen, die echter alleen voor het hier beschreven doel gebruikt zullen worden.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke aanbieding van ons website-aanbod (Art. 6(1)(f) GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen en het privacybeleid van Cloudflare, kunt u deze link volgen: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Google Cloud CDN

Wij gebruiken het Google Cloud CDN content delivery network. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk aan. Technisch gezien verloopt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website via het netwerk van Google. Zo kunnen wij de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke beschikbaarstelling van onze website (Art. 6(1)(f) GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden allerlei persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens omvatten gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij die gegevens gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en waarvoor de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “voor de verwerking verantwoordelijke” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefoon: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze verzameld zijn, niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, zullen uw gegevens gewist worden, tenzij wij andere wettelijk geoorloofde redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens verwerkt worden volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) DSGVO. De toestemming kan te allen tijde herroepen worden. Als uw gegevens nodig zijn voor de nakoming van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij ze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij gebruiken onder andere instrumenten van bedrijven die in de Verenigde Staten gevestigd zijn of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Als deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens eventueel naar deze niet-EU-landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij moeten erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU, niet kan worden gegarandeerd. Zo zijn Amerikaanse ondernemingen verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten, en hebt u als betrokkene geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het valt dus niet uit te sluiten dat Amerikaanse agentschappen (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala van gegevensverwerkende transacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds gegeven hebt ook te allen tijde intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS VERWERKT WORDEN OP GROND VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBASEERD IS, GELIEVE DEZE VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING TE RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN MET HET OOG OP HET VOEREN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN GEBRUIKT WORDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij het bevoegde toezichthoudende agentschap

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben, of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of aan een derde overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking zou eisen, zal dat alleen gebeuren als dat technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en uitwissing van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te eisen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten rectificeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

 • Mocht u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwisten, dan zullen wij gewoonlijk enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is/was geschied, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u hebt ze nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, dan hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de vernietiging ervan.
 • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

SSL en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te kijken of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het sloticoontje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent uw betalingsinformatie (bv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u met ons een contract tegen betaling hebt gesloten, is die informatie nodig om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties met de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te kijken of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het sloticoontje in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt, niet kunnen lezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die gepubliceerd worden in samenhang met de verplicht te verstrekken informatie in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s gebruiken wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw toestel toebrengen. Zij worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of zij worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch gewist zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat er cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel, omdat bepaalde functies van de website niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u verwittigd wordt telkens cookies geplaatst worden en om het aanvaarden van cookies alleen in welbepaalde gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als de cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien er cookies van derden worden gebruikt of indien er cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan afzonderlijk in kennis stellen in samenhang met dit Beleid inzake Gegevensbescherming en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Cookie Notice & Naleving

Onze website gebruikt de toestemingstechnologie van Cookie Notice & Compliance for GDPR om uw toestemming te verkrijgen voor het archiveren van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en voor de gegevensbeschermingsconforme documentatie van de eerstgenoemde.

Cookie Notice & Compliance for GDPR wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met servers van derden ontstaat. Cookie Notice & Compliance for GDPR slaat een cookie op in uw browser om de verleende toestemming en de herroeping daarvan aan u te kunnen toewijzen. Het cookie blijft 1 maand actief. Uw gegevens worden bewaard tot u ons vraagt ze te wissen, de toestemmingscookie zelf verwijdert of het doel van de gegevensarchivering niet meer geldig is. Dit heeft geen invloed op de verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Cookie Notice & Compliance for GDPR wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te krijgen. De rechtsgrondslag is Art. 6(1)(c) GDPR.

Serverlogbestanden

De provider van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • De hostnaam van de toegang hebbende computer
 • Het tijdstip van het serveronderzoek
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op grond van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisering van de website van de exploitant. Daartoe moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, zullen de gegevens die u in het contactformulier verstrekt, evenals alle contactinformatie die u daarin verstrekt, door ons worden opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien daarom is gevraagd; de instemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijven bij ons tot u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt, of als het doel waarvoor de gegevens worden gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgesloten). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name wat betreft de bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon, of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitiem belang bij de doeltreffende behandeling van aan ons voorgelegde vragen (Art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien die verkregen is; de toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de gegevensopslag vervalt (bv. na afronding van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Typeform

Wij hebben Typeform op deze website geïntegreerd. De aanbieder is TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (hierna “Typeform”).

Typeform stelt ons in staat online formulieren te maken en ze in onze website te integreren. De gegevens die u in onze Typeform-formulieren invult, worden op de servers van Typeform opgeslagen totdat u ons vraagt ze te wissen, uw eventuele toestemming om ze op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij klaar zijn met de verwerking van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

Het gebruik van Typeform is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de werking van online formulieren. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Google-formulieren

Wij hebben Google Formulieren in deze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd).

Met Google Formulieren kunnen wij online formulieren genereren om berichten, vragen en andere inzendingen van bezoekers aan onze website vast te leggen. Alle inzendingen die u doet, worden verwerkt op de servers van Google. Google Forms slaat een cookie op in uw browser dat een unieke ID bevat (NID-cookie). Deze cookie slaat een hele reeks informatie op, waaronder bijvoorbeeld uw taalinstellingen.

Wij gebruiken Google Formulieren op grond van ons rechtmatig belang om uw behoeften zo doeltreffend mogelijk te bepalen (Art. 6(1)(f) GDPR). Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u in het formulier invult, blijven in ons bezit totdat u ons vraagt ze te wissen, uw toestemming voor het archiveren van uw gegevens intrekt of totdat het doel van het archiveren van de gegevens niet meer bestaat (bijv. bij de voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen – met name die welke de bewaringstermijnen regelen.

Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid voor gegevens van Google raadplegen op https://policies.google.com/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op deze website te registreren om bijkomende functies van de website te kunnen gebruiken. Wij gebruiken de gegevens die u invoert alleen voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de inschrijving verwerpen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat u tijdens de registratieprocedure hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarplicht onverlet.

Registratie bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook bij Google registreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om u bij Google te registreren, hoeft u alleen uw Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit aan onze website bevestigen.

Wanneer u zich bij Google aanmeldt, kunnen wij bepaalde informatie in uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U beslist of u wilt dat deze informatie gebruikt wordt, en zo ja, welke informatie dat is, in het kader van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de registratie van Google is gebaseerd op ons rechtmatig belang om het registratieproces voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken (Art. 6(1)(f) GDPR). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsmogelijkheden, is er geen sprake van conflicterende overheersende rechten van de betrokkenen.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, hebt u ook de mogelijkheid om u te registreren via Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen worden overgebracht.

Als u besluit u te registreren via Facebook Connect en op de knop “Login with Facebook”/”Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch verbonden met het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als gevolg daarvan zal uw Facebook-profiel aan deze website of aan onze diensten gekoppeld worden. Deze link geeft ons toegang tot de gegevens die u bij Facebook hebt gearchiveerd. Deze gegevens omvatten hoofdzakelijk het volgende:

 • Naam op Facebook
 • Facebook profielfoto en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • E-mail adres gearchiveerd bij Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook vriendenlijsten
 • Facebook Likes (“houdt” informatie)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze informatie zal gebruikt worden om uw account in te stellen, te verstrekken en aan te passen.

De registratie via Facebook Connect en de daarmee verbonden gegevensverwerkingen worden uitgevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige transacties daarna.

Voor zover op onze website met behulp van het hier beschreven hulpmiddel persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het Facebook-hulpmiddel en voor de privacy-veilige implementatie van het hulpmiddel op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht ze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Voor meer informatie kunt u de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook raadplegen. Gebruik deze links om toegang te krijgen tot deze informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar werd gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u hebt gekozen, gearchiveerd.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van deze website hebt u de mogelijkheid om u op commentaren te abonneren nadat u geregistreerd bent. U zult een bevestigings-e-mail ontvangen, die bedoeld is om na te gaan of u de werkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door een desbetreffende link in de informatie-e-mails te volgen. De ingevoerde gegevens in verband met abonnementen op commentaren zullen in dat geval gewist worden. Indien u deze gegevens echter voor andere doeleinden en vanaf een andere plaats aan ons hebt meegedeeld (bijvoorbeeld bij het abonneren op de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Reacties en alle bijbehorende informatie worden door ons opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de inhoud waarop de reactie betrekking had in zijn geheel verwijderd is of als de reacties om juridische redenen verwijderd moesten worden (bijv. beledigende reacties).

Rechtsgrondslag

Reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U hebt het recht om de toestemming die u ons reeds gegeven hebt, op elk moment in te trekken. Daartoe hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving via e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

BewezenExpert

Wij hebben evaluatiezegels van ProvenExpert op deze website gezet. De leverancier is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert zegel stelt ons in staat om op onze website klantenbeoordelingen weer te geven die bij ProvenExpert over ons bedrijf zijn ingediend. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met ProvenExpert tot stand gebracht, zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht. Bovendien registreert ProvenExpert uw taalinstellingen om het zegel in de gekozen taal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een zo begrijpelijk mogelijke presentatie van de klantenbeoordelingen. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

5. Sociale media

Sociale media-elementen met Shariff

Wij gebruiken wel elementen van sociale media netwerken op deze website en zijn pagina’s (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

In de regel zult u deze sociale media-elementen kunnen herkennen aan de respectieve sociale media-logo’s die er op staan. Om de bescherming van de gegevens op deze website te garanderen, gebruiken wij deze elementen alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff” oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de sociale media-elementen die in deze website geïntegreerd zijn, persoonlijke gegevens naar de respectieve provider doorsturen zodra u onze website betreedt.

Er wordt pas een rechtstreekse verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht nadat u het desbetreffende sociale-media-element hebt geactiveerd door op de aangesloten knop te klikken (waarmee u uw toestemming aangeeft). Zodra u het sociale media-element activeert, ontvangt de betreffende aanbieder met uw IP-adres de informatie dat u deze website hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de respectieve provider uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een verklaring van toestemming als bedoeld in Art. 6(1)(a) GDPR en und § 25 (1) TTDSG. U hebt de mogelijkheid deze toestemming op elk ogenblik in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige transacties.

Deze dienst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Wij hebben elementen van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen worden overgebracht.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als het sociale media-element geactiveerd is, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw toestel en de Facebook-server tot stand gebracht. Als gevolg daarvan ontvangt Facebook informatie die uw bezoek aan deze website met uw IP-adres bevestigt. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Bijgevolg zal Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount kunnen toewijzen. Wij moeten benadrukken dat wij als aanbieder van de website geen enkele informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor gegevens van Facebook raadplegen op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Indien uw goedkeuring (instemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovenvermelde dienst geschieden op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van het hier beschreven hulpmiddel persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het Facebook-hulpmiddel en voor de privacy-veilige implementatie van het hulpmiddel op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht ze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Wij hebben functies van het social media platform Twitter in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als het sociale media-element geactiveerd is, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw toestel en de server van Twitter tot stand gebracht. Als gevolg daarvan ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Wanneer u Twitter en de “Re-Tweet”-functie gebruikt, worden websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Wij moeten erop wijzen, dat wij, de aanbieders van de website en zijn pagina’s, niets weten over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u de verklaring van Twitter inzake gegevensprivacy raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Wij hebben functies van het openbare mediaplatform Instagram in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het sociale media-element geactiveerd is, wordt er een rechtstreekse verbinding tussen uw toestel en de server van Instagram tot stand gebracht. Als gevolg daarvan zal Instagram informatie ontvangen over uw bezoek aan deze website.

Als u ingelogd bent op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina’s geen enkele kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van het hier beschreven hulpmiddel persoonsgegevens worden verzameld en naar Facebook of Instagram worden doorgestuurd, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van het hulpprogramma van Facebook of Instagram en voor de privacy-veilige implementatie van het hulpprogramma op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de producten van Facebook of Instagram. U kunt de rechten van de betrokkene (bv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht ze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de verklaring van Instagram over gegevensbescherming raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Deze website gebruikt knoppen en andere elementen die door Tumblr worden geleverd. De aanbieder van deze dienst is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Als het sociale media-element geactiveerd is, wordt er een directe verbinding tussen uw toestel en de server van Tumblr tot stand gebracht. Als gevolg daarvan zal Tumblr informatie ontvangen over uw bezoek aan deze website.

Met de Tumblr-knoppen kunt u een rapport of een pagina delen op Tumblr of de aanbieder volgen op Tumblr. Als u een van onze websites bezoekt via de Tumblr-button, zal uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand brengen met de servers van Tumblr. Wij hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en doorgeeft met behulp van deze plug-in. Op basis van de huidige status van de informatie die wij hebben wordt zowel het IP-adres van de gebruiker als de URL van de respectieve website doorgegeven.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op grond van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de verklaring van Tumblr over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website opent die elementen van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u deze website hebt bezocht. Als u op de “Recommend”-knop van LinkedIn klikt en op dat moment op uw LinkedIn-account ingelogd bent, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op grond van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de verklaring van LinkedIn over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website gebruikt elementen van het XING-netwerk. De aanbieder is de New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze sites/pagina’s die elementen van XING bevatten wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten, leidt dit niet tot de archivering van persoonsgegevens. De dienst slaat met name geen IP-adressen op en analyseert geen gebruikerspatronen.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op grond van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

Voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING share button kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van Xing raadplegen op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Wij gebruiken elementen van het sociale netwerk Pinterest op deze website. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Als u een site of pagina oproept die zo’n element bevat, zal uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest tot stand brengen. Tijdens dit proces stuurt het sociale media-element loggegevens door naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens kunnen eventueel uw IP-adres bevatten, het adres van de websites die u bezocht hebt, die ook Pinterest-functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de aanvraag, hoe u Pinterest en de cookies gebruikt.

Indien uw goedkeuring (toestemming) verkregen is, zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op grond van Art. 6 (1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw toestemming niet verkregen werd, zal het gebruik van de dienst gebeuren op grond van ons rechtmatig belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op de sociale media.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en de voortzetting van de verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsook over uw aangesloten rechten en opties om uw privégegevens te beschermen, kunt u de informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op, en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de via het programma geïntegreerde hulpmiddelen uit. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van Art. 6(1)(f) GDPR. De uitbater van de website heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende hulpmiddelen op zijn website. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de beheerder van de website allerlei gegevens over de gebruiker, zoals de geraadpleegde pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een user-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt doorgestuurd. Het volledige IP-adres wordt doorgestuurd naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten te genereren en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics van uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die in het bezit van Google zijn.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht, en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn aan interesses gerelateerde reclame van Google, alsmede bezoekersgegevens die van derde aanbieders worden verkregen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment uit te schakelen door de instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen, of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming ten volle toe.

IONOS Web Analytics

Deze website gebruikt analysediensten van IONOS WebAnalytics. De aanbieder van deze diensten is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Duitsland. In combinatie met de uitvoering van analyses door IONOS is het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal bezoekers en hun gedragspatronen tijdens de bezoeken te analyseren (bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de duur van hun bezoek aan de website, het percentage afgebroken bezoeken), de herkomst van de bezoekers (d.w.z. van welke site komt de bezoeker op onze site terecht), de plaatsen waar de bezoekers zich bevinden, alsook technische gegevens (gebruikte browser en sessie van besturingssysteem). Voor deze doeleinden archiveert IONOS met name de volgende gegevens:

 • Referrer (eerder bezochte website)
 • Geraadpleegde pagina op de website of bestand
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Type van het gebruikte toestel
 • Toegangstijd tot de website
 • Geanonimiseerd IP-adres (alleen gebruikt om de plaats van toegang te bepalen)

Volgens IONOS zijn de geregistreerde gegevens volledig geanonimiseerd, zodat ze niet tot personen herleid kunnen worden. IONOS WebAnalytics archiveert geen cookies.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd overeenkomstig Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de statistische analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie van de exploitant als de promotieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie in verband met de registratie en verwerking van gegevens door IONOS WebAnalytics, klikt u op de volgende link van de verklaring inzake het gegevensbeleid:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Google Conversie-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij nagaan of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Wij kunnen bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google als zodanig gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking, gelieve het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de behandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbrief-dienstverleners, die hieronder beschreven worden.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is de CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een dienst die gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u hebt ingevoerd om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of in Ierland.

Nieuwsbrieven die wij via CleverReach versturen, stellen ons in staat de gebruikerspatronen van onze nieuwsbriefontvangers te analyseren. In combinatie daarmee is het onder andere mogelijk hoeveel ontvangers de nieuwsbrief-e-mail daadwerkelijk hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van een instrument dat Conversion Tracking heet, kunnen wij ook nagaan of een actie die in de nieuwsbrief is voorgedefinieerd, ook werkelijk heeft plaatsgevonden nadat er op de link geklikt was (bv. aankoop van een product op deze website). Voor meer informatie over de gegevensanalysediensten van CleverReach newsletters, kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Als u geen analyse door CleverReach wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht vindt u een link waarmee u dat kunt doen.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of voor de nieuwsbriefdienstverlener, en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief in een zwarte lijst worden opgeslagen, indien die maatregel nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Voor meer details kunt u de Gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach raadplegen op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

8. Plug-ins en Gereedschap

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor krijgt de YouTube-server bericht, welke van onze pagina’s u bezocht hebt. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsepatronen rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u een video bent beginnen afspelen, verschillende cookies op uw toestel plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. vingerafdruk van het toestel). Op die manier zal YouTube informatie kunnen krijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren, met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er extra gegevensverwerkingstransacties plaatsvinden nadat u een YouTube-video bent gaan afspelen, die buiten onze controle liggen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, is dit een legitiem belang. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het Privacybeleid voor gegevens van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo zonder tracering (Do-Not-Track)

Deze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Telkens wanneer u een van onze pagina’s met Vimeo video’s bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. In samenhang daarmee ontvangt de Vimeo server informatie over welke van onze sites u bezocht hebt. Vimeo ontvangt ook uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet kan volgen en geen cookies plaatst.

Wij gebruiken Vimeo om onze online presentatie aantrekkelijk voor u te maken. Dit is een rechtmatig belang van onze kant overeenkomstig Art. 6(1)(f) GDPR. Indien om een respectieve toestemmingsverklaring werd gevraagd (bv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u het privacybeleid van Vimeo raadplegen op: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts (lokale inbedding)

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts die door Google worden geleverd om het uniforme gebruik van lettertypes op deze site te garanderen. Deze Google lettertypes worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand komt in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, kunt u deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en de verklaring van Google over de bescherming van gegevens raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokale inbedding)

Deze website gebruikt Font Awesome om een uniform gebruik van lettertypes op deze site te garanderen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. wordt gemaakt in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Font Awesome kunt u de verklaring over de bescherming van persoonsgegevens van Font Awesome raadplegen onder: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze website maakt gebruik van de cartografische dienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres opgeslagen worden. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze gearchiveerd wordt. De uitbater van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. In het geval dat Google Maps geactiveerd is, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps opent, zal uw browser de vereiste web-lettertypes in uw browsercache laden, om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk te vinden te maken. Dit vormt een rechtmatig belang zoals omschreven in Art. 6(1)(f) GDPR. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Wij gebruiken de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM).

Wij embedden de kaartgegevens van OpenStreetMap op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming als een veilig derde land beschouwd. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Wanneer u de OpenStreetMap-kaarten gebruikt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap-Foundation. Daarbij kunnen onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website aan de OSMF worden doorgegeven. OpenStreetMap kan daartoe cookies in uw browser opslaan of soortgelijke herkenningstechnologieën gebruiken.

Wij gebruiken OpenStreetMap om onze online aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren en om het de bezoekers gemakkelijk te maken de plaatsen te vinden die wij op onze website aangeven. Daarmee worden legitieme gronden vastgesteld als omschreven in Art. 6(1)(f) GDPR. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (b.v. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker worden verstrekt of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van een hele reeks parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de bezoeker van de website de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (b.v. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA analyses lopen geheel op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op geattendeerd dat er een analyse aan de gang is.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Declaration en Terms Of Use onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Wij hebben Wordfence op deze website gezet. De leverancier is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna “Wordfence”).

Wordfence is ontworpen om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Om dit te bereiken, maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, die hun databases controleren en blokkeren tegen toegang tot onze website.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo doeltreffend mogelijke bescherming van zijn website tegen cyberaanvallen. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde verstrekker. Dit is een contract dat verplicht wordt door de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

9. e-handel en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor de totstandbrenging, de inhoudelijke regeling en de wijziging van onze contractuele betrekkingen. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of nodig is voor de facturering. De rechtsgrondslag voor deze processen is Art. 6(1)(b) GDPR.

De verzamelde klantengegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakenrelatie en na het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen. Dit geldt onverminderd eventuele wettelijke archiveringstermijnen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, detailhandelaars, en de verzending van koopwaar

Wanneer u goederen bij ons bestelt, delen wij uw persoonsgegevens met het transportbedrijf dat met de levering belast is, en met de betalingsdienst die met de afwikkeling van de betalingstransacties belast is. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om hun verplichtingen na te komen, zullen worden gedeeld. De rechtsgrondslag voor dit delen is Art. 6 (1)(b) GDPR, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de vervulling van contractuele of precontractuele verplichtingen. Als u ons uw respectieve toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1)(a) GDPR, zullen wij uw e-mailadres delen met het transportbedrijf dat met de levering belast is, zodat dit bedrijf u per e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van de betalingen.

Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet gebeuren.

De grondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6(1)(b) GDPR, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de afwikkeling van de betaling. Voor deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6(1)(a) GDPR de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; de toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij gebruiken de volgende betalingsdiensten / payment service providers in het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details vindt u in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De leverancier is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Voor details over het gebruik van cookies van Klarna, zie de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details vindt u in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt” genoemd). Als u via Paydirekt een betaling verricht, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt die door naar de bank waarbij u bij Paydirekt geregistreerd bent. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens verzamelen, zoals het leveringsadres of individuele artikelen in het winkelmandje. Paydirekt verifieert dan de verrichting aan de hand van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgeschreven. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw rekeninggegevens. Voor details over de betaling met Paydirekt verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

onmiddellijke overschrijving Sofort

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung” procedure ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u de betalingsmethode “Sofortüberweisung” gekozen hebt, stuur dan de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij op uw online-bankrekening kan inloggen. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van het door u doorgegeven TAN. Daarna stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Nadat u ingelogd bent, worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Behalve de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doorgeven van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Voor details over betaling met onmiddellijke bankoverschrijving, zie de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon betalen

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over het gebruik van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna “Mollie”). Met de hulp van Mollie kunnen wij verschillende betaalmethoden op onze website integreren. Details vindt u in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Aanbieder van deze betalingsdienst is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “PayOne”). Voor details wordt verwezen naar het privacybeleid van PayOne: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is de paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay” genoemd).

Raadpleeg voor meer informatie het beleid van giropay inzake gegevensbescherming op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

De verstrekker van deze betalingsdienst is de American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express”).

American Express kan gegevens doorgeven aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details vindt u hier: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De verstrekker van deze betalingsdienst is de Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens doorgeven aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is de Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft. Dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in Groot-Brittannië gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Aangepaste diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via postdiensten op door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder zullen wij u inlichten over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in verband met de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal gebeuren met inachtneming van de toepasselijke rechten inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij alle aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, enz.), als die nodig zijn om een beslissing te nemen over de totstandkoming of een arbeidsverhouding. De rechtsgronden voor het voornoemde zijn § 26 BDSG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsverhouding), Art. 6(1)(b) GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven – Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf zullen uw persoonsgegevens alleen gedeeld worden met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie zou leiden tot uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 BDSG en Art. 6(1)(b) GDPR met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Periode van gegevensarchivering

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen of u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) tot 6 maanden na het einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). Daarna worden de gegevens gewist, en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijsmateriaal in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bijvoorbeeld wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen ze pas gewist worden als het doel van verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere bewaring kan ook plaatsvinden als u daarmee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR) of als wettelijke voorschriften inzake gegevensbewaring het wissen verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen werkaanbod doen, kunt u zich misschien toch bij onze sollicitantenpool aansluiten. In geval van toelating zullen alle documenten en gegevens van de aanvraag naar de kandidatenpool worden overgebracht, om u te kunnen contacteren in geval van geschikte vacatures.

De toelating tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke instemming (Art. 6(1)(a) GDPR). De indieningsovereenkomst is vrijwillig en houdt geen verband met de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn instemming te allen tijde herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens uit het bestand van aanvragers zullen uiterlijk twee jaar nadat toestemming is verleend, onherroepelijk worden gewist.